martes, 18 de diciembre de 2007

Batxillerat Primer Grec. Sessió nadalenca

Batxillerat Primer Grec. Sessió nadalenca

Kalanda sta ellinika

kalin esperan archontes (Kriti)
Stichoi: http://www.premiumorange.com/netilios/noel/kalanda_noel.htm
Mousiki: http://www.ecclesia.gr/Multimedia/Audio_Index/xmas_2004/

ESO Quart Iniciació Llatí. Sessió nadalenca

ESO Quart Iniciació Llatí. Sessió nadalenca

Nadales en llatí
http://www.navidaddigital.com/villancicos/latin.htm

Adeste fideles
Lletra i música per a cantar: http://www.navidaddigital.com/villancicos/latin/adeste-fideles.htm

Lletra: http://es.wikipedia.org/wiki/Adeste_Fideles
Música: http://www.nenos.com/navidad/adeste.htm

Batxillerat Segon Grec Planificació properes sessionsESO Segundo, Tercero y Cuarto. Cultura clásica. Mitología

ESO Tercero y Cuarto. Cultura clásica. Mitología

A partir de palabras extraídas de los fragmentos de la Odisea leídos en clase realizar una composición de tema libre utilizando el mayor número de palabras posible. El texto resultante ha de usar las palabras con propiedad y coherencia gramatical y ha de tener una extensión aproximada de 100-150 palabras (10-15 líneas, dependiendo del tamaño de la letras). Las palabras propuestas son las siguientes:

funesta, crátera, hado, infamia, arribar, festín, venideras, escollos, gruta, ponto, agasajar, musa.

[léxico 4 puntos, coherencia gramatical 2 puntos, ortografía 2 puntos máx. 10 faltas, originalidad 2 puntos]


lunes, 17 de diciembre de 2007

Batxillerat Grec Antígona de Sófocles. Proposta de treball

Batxillerat Grec Antígona de Sófocles. Proposta de treball

Lectura de l’Antígona de Sòfocles i proposta de treball.
Data límit de lliurement del treball: 19 de febrer de 2008. (Qui no vulgui presentar treball farà un examen oral)

Hi ha versions digitals traduides en castellà en les següents adreces:
http://www.ciudadseva.com/textos/teatro/sofocles/antigona.htm
http://www.logoslibrary.eu/pls/wordtc/new_wordtheque.w6_context.more_context?parola=35428&n_words=1&v_document_code=71954&v_sequencer=31170&lingua=ES


ESTRUCTURA DEL TREBALL

I. Sòfocles: vida i obra. [1 punt]

II. Anàlisi de l’Antígona: [2,5 punts]
a. Argument resumit en aprox 5-10 línies. [1 punt]
b. Estructura dramàtica: parts formals citant el número de vers i/o el contingut (estàsims i episodis). [0,5 punts]
c. Espai i temps de l’acció. [0,5 punts]
d. Antecedents mítics de la trama. [0,5 punts]

III. Estudi dels personatges : [3,5 punts]
a) Antígona. b)Creont. c) Ismena. d) Hèmon. e) Eurídice. f) Tirèsias. g) El cor.

IV. Influència posterior en la literatura: sinopsi o argument d’un parell d’obres modernes inspirades en l’obra de Sòfocles. [1 punt]

V. Escollir entre una de les tres opcions següents: [2 punts]
a. Opinió personal esmentant aspectes literaris a destacar, o bé adoptant la forma de recomanació de lectura a un amic. És a dir, raons per les quals és o no és recomanable la seva lectura.
b. Redacció pròpia en un màxim de 10-15 línies sobre les possibles relacions polítiques paral·lelismes amb l’actual Proyecto de Ley de Memoria histórica. Es pot extreure informació a partir de WIKIPEDIA, l'enciclopèdia lliura en:
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Memoria_Hist%C3%B3rica_de_Espa%C3%B1a
c. Fer un buidat de paraules (entre 10 i 15) i construir a partir d’elles una composició lliure utilitzant-les. El buidat es pot fer de l’estàsim següent:

CORO.
Muchas cosas hay portentosas, pero ninguna tan portentosa como el hombre; él, que ayudado por el noto tempestuoso llega hasta el otro extreme de la espumosa mar, atravesándola a pesar de las olas que rugen, descomunales; él que fatiga la sublimísima divina tierra, inconsumible, inagotable, con el ir y venir del arado, año tras año, recorriéndola con sus mulas.`Con sus trampas captura a la tribu de los pájaros incapaces de pensar y al pueblo de los animales salvajes y a los peces que viven en el mar, en las mallas de sus trenzadas redes, el ingenioso hombre que con su ingenio domina al salvaje animal montaraz; capaz de uncir con un yugo que su cuello por ambos lados sujete al caballo de poblada crin y al toro también infatigable de la sierra; y la palabra por si mismo ha aprendido y el pensamiento, rápido como el viento, y el carácter que regula la vida en sociedad, y a huir de la intemperie desapacible bajo los dardos de la nieve y de la lluvia: recursos tiene para todo, y, sin recursos, en nada se aventura hacia el futuro; solo la muerte no ha conseguido evitar, pero si se ha agenciado formas de eludir las enfermedades inevitables. Referente a la sabia inventiva, ha logrado conocimientos técnicos más allá de lo esperable y a veces los encamina hacia el mal, otras veces hacia el bien. Si cumple los usos locales y la justicia por divinos juramentos confirmada, a la cima llega de la ciudadanía; si, atrevido, del crimen hace su compañía, sin ciudad queda: ni se siente en mi mesa ni tenga pensamientos iguales a los míos, quien tal haga.


ESO 2n Arrels clàssiques del lèxic científic.

IES Baldiri Guilera.Seminari de Clàssiques

Arrels clàssiques del lèxic científic. Programació i criteris d'avaluació. Curs 2007-2008

Gabriel Almirante Gragera

Objectius

Continguts

Fets, conceptes i sistemes conceptuals
 1. Pervivència del grec i del llatí. Conceptes previs
 2. El vocabulari de les ciències històrico-socials
 3. L'alfabet grec. L'alfa privativa
 4. Lèxic de la medicina. Medicina i salut
 5. Expressions llatines
 6. Vocabulari de les ciències de la naturalesa
 7. Titulars premsa
 8. Preposicions. Composició
 9. Origen del nom dels elements químics
 10. Lèxic d'origen mitològic
 11. Hel·lenismes en cat-cast-francès-anglès-alemany
 12. Llistat de lexemes per ordre de freqüència

Procediments

 1. Ús de diccionaris etimològics.
 2. Ús de fonts etimològiques a la xarxa WEB.
 3. Confecció de mapes

Material didàctic

 • Se seguirà el següent mètode: Bescos-Romero, Arrels clàssiques del lèxic científic, Castellnou Edicions. Abreujat B.
 • Alternativament se seguirà el mètode: Capellà Margalida, Arrels clàssiques del lèxic científic..., Editorial Teide. Abreujat CM.
 • Fitxes i fotocòpies lliurades per a l’elaboració d’un dossier per part de l’alumne.
 • 2 glossaris, un d’arrels gregues i altre d’arrels llatines. CM p 135-144.
 • Diccionaris etimològics.
 • Selecció de pàgines web.
 • Llibres de text de diverses assignatures per buidar vocabulari.


Material complementari a la xarxa WEB.

Enllaços a la xarxa per a l’estudi de l’etimologia. Seran utilitzat com a material complementari. La selecció fa únicament referència a pàgines en català o castellà, fàcils de consultar, amb informació adequada a aquest nivell, i que tenen una relació directa amb els continguts d'aquest crèdit.

· Dicciomed.es. Diccionario médico-biológico (histórico y etimológico) de helenismos.

http://www.dicciomed.es/php/diccio.php

· Etimologia:

· Medicina i salut.

· Expressions llatines. Aforismos

· Toponimia. Toponímia a Catalunya, web oficial del Departament de Política Territorial de la Generalitat.
·
Onomàstica.
· Todo sobre nombres, portal de webs amb el significat dels noms propis. Curiosa, però poc científica.
· El ángel de la web, sembla més fiable -no molt més- que altres pàgines. Com a mínim és divertida.

Es pot dissenyar i confeccionar un joc anomenat Etymologicum. Les targetes (tipus Trivial) poden ser de quatre colors seguint els exemples següents.

verd: esbrinar l’ètim comú: hidrofòbia, pantofòbia, hematofòbia, fotofòbia.

groc: definició amb tres opcions. Inflamació de la boca: a) ortodòncia; b) estomatitis; c) odontàlgia.

blau: qüestions. De què s’alimenten els vermívors?

vermell: Definicions. Tendència a provocar incendis.

Simon’s Game és un joc de targetes que serveix per refrescar la memòria. A cada targeta hi ha una paraula o expressió. Es reparteixen les targetes entre els alumnes, el quals han de donar l’explicació adequada perquè els companys endevinin el contingut.


Criteris d’avaluació:

L'avaluació del crèdit es farà de la següent manera:

 • Continguts: Es faran 2-3 examens i altres activitats per avaluar els continguts assimilats. Aquest apartat valdrà un 60% de la nota del crèdit.
 • Procediments: Elaboració d’un dossier que contingui totes les activitats i exercicis plantejats. Es valorarà l’organització del material i la bona presentació, així com la cal·ligrafia i la correcció ortogràfica. El valor d’aquest apartat serà d’un 40% seguint la següent baremació:
  • Continguts 15%
  • Presentació (i/o caligrafia) 15%
   • (caligrafia només per als alumnes que presentin activitats escrites a mà)
  • Correcció ortogràfica 10%
 • Actituds: Seran valorades però no puntuades des d’un punt de vista acadèmic. Es valorarà el comportament correcte a classe, l'atenció, la disciplina i l'interès, valors que es donen per suposats.

Per aprovar el crèdit cal arribar a un 50% de la puntuació.

viernes, 14 de diciembre de 2007

ESO 2n Arrels clàssiques del lèxic Programa properes classes

ESO 2n Arrels clàssiques del lèxic Programa properes classes

Deberes para las vacaciones de Navidad
 1. Lectura del cuento de Manuel Rivas, La lengua de las mariposas. Hay versión digital en la siguiente dirección: http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/temasmariposas.htm.
 2. Escoger el fragmento favorito para ser leído en voz alta en el aula.
Más información sobre el tema:
Notas para el estudio de La lengua de las mariposas en la clase de lengua y cultura españolas
http://www.mec.es/redele/revista/rojas.shtml


Programación para después de Navidad


Martes 8 de Enero de 2008. Biblioteca
Lectura de los fragmentos escogidos.


Lunes 14 y Martes 15 de Enero de 2008. Biblioteca
 1. Visionado de la película de José Luis Cuerda La lengua de las mariposas, inspirada en el cuento de Manuel Rivas. Durante el visionado anotar las palabras y nombres que más llamen la atención.
 2. Presentación del dossier individual conteniento todas las actividades realizadas durante el cuatrimestre.

Lunes 21 y Martes 22 de Enero de 2008. Biblioteca
 1. Captura y clasificación de palabras. Uso de diccionarios etimológicos como el Corominas y fuentes de Internet. Recordando la escena de la película sobre la captura de mariposas e imaginando que el cuento es el monte donde se desarrola la escena, realizar una captura de palabras como si de mariposas se tratara. Clasificar las palabras capturadas en el cuento o en la película escogiendo alguno de los siguientes criterios:
  1. Por su etimología curiosa;
  2. Por su origen: patrimoniales y cultismos, helenismos (griego), arabismos, galicismos (francés) y otros préstamos.
  3. Por su campo semántico: zoología, educación, política, naturaleza, religión, personajes históricos (es decir, reales).
 2. Informarse sobre los nombres propios y los acontecimientos referidos en el relato y tomar nota en un breve resumen.

Lunes 28 de Enero de 2008. Biblioteca
Presentación y evaluación del ejercicio realizado en la biblioteca. Comentarios sobre el léxico trabajado.


Martes 29 de Enero de 2008
Notas finales del crédito y despedida.

martes, 4 de diciembre de 2007

Odisea. Lectura y búsqueda de información

Odisea de Homero. Lectura y búsqueda de información
AULA DE INFORMÁTICA

Objetivos:
 • Familiarizarse con la lectura de clásicos universales,
 • Conocer y reconocer episodios míticos de la Odisea,
 • Uso de diccionarios y enciclopedias en línea como Wikipedia o el RAE en el aula de Informática,
 • Asimilar vocabulario literario propio del género épico,
 • Leer en voz alta y de forma expresiva.

Actividades:
 1. Lectura del fragmento elegido.
 2. Buscar en el diccionario de la RAE las palabras desconocidas y anotar su significado.
 3. Buscar en Wikipedia el argumento de la Odisea.
 4. Buscar los personajes y reconocer su relación con Odiseo.
 5. Situar en el argumento global el episodio narrado.
 6. Buscar imágenes relacionadas con el episodio.
 7. Leer en clase de manera expresiva y comprensiva.

HOMERO, ODISEA Selección de fragmentos

HOMERO, ODISEA Selección de fragmentos
Traducción de Luis Segalà y Estalella
http://fr.wikisource.org/wiki/L%27Odyss%C3%A9e-1?match=es

CANTO I

Invocación de la Musa

1 Háblame, Musa, de aquel varón de multiforme ingenio que, después de destruir la sacra ciudad de Troya, anduvo peregrinando larguísimo tiempo, vio las poblaciones y conoció las costumbres de muchos hombres y padeció en su ánimo gran número de trabajos en su navegación por el ponto, en cuanto procuraba salvar su vida y la vuelta de sus compañeros a la patria. Mas ni aun así pudo librarlos, como deseaba, y todos perecieron por sus propias locuras. ¡Insensatos! Comiéronse las vacas de Helios, hijo de Hiperión; el cual no permitió que les llegara el día del regreso. ¡Oh diosa, hija de Zeus!, cuéntanos aunque no sea más que una parte de tales cosas.

11 Ya en aquel tiempo los que habían podido escapar de una muerte horrorosa estaban en sus hogares, salvos de los peligros de la guerra y del mar; y solamente Odiseo, que tan gran necesidad sentía de restituirse a su patria y ver a su consorte, hallábase detenido en hueca gruta por Calipso, la ninfa veneranda, la divina entre las deidades, que anhelaba tomarlo por esposo.


CANTO X

La isla de Eolo

Arribamos a la isla Eolia, isla flotante donde habita Eolo Hipótada, amado de los dioses inmortales. Un muro indestructible de bronce la rodea, y se yergue como roca pelada.

«Tiene Eolo doce hijos nacidos en su palacio, seis hijas y seis hijos mozos, y ha entregado sus hijas a sus hijos como esposas. Siempre están ellos de banquete en casa de su padre y su venerable madre, y tienen a su alcance alimentos sin cuento. Durante el día resuena la casa, que huele a carne asada, con el sonido de la flauta, y por la noche duermen entre colchas y sobre lechos taladrados junto a sus respetables esposas. Conque llegamos a la ciudad y mansiones de éstos. Durante un mes me agasajó y me preguntaba detalladamente por Ilión, por las naves de los argivos y por el regreso de los aqueos, y yo le relaté todo como me correspondía. Y cuando por fin le hablé de volver y le pedí que me despidiera, no se negó y me proporcionó escolta. Me entregó un pellejo de buey de nueve años que él había desollado, y en él ató las sendas de mugidores vientos, pues el Cronida le había hecho despensero de vientos, para que amainara o impulsara al que quisiera. Sujetó el odre a la curvada nave con un brillante hilo de plata para que no escaparan ni un poco siquiera, y me envió a Céfiro para que soplara y condujera a las naves y a nosotros con ellas. Pero no iba a cumplirlo, pues nos vimos perdidos por nuestra estupidez.

«Navegamos tanto de día como de noche durante nueve días, y al décimo se nos mostró por fin la tierra patria y pudimos ver muy cerca gente calentándose al fuego. Pero en ese momento me sobrevino un dulce sueño; cansado como estaba, pues continuamente gobernaba yo el timón de la nave que no se lo encomendé nunca a ningún compañero, a fin de llegar más rápidamente a la tierra patria.


CANTO X

El palacio de Circe la hechicera

«Encontraron en un valle la morada de Circe, edificada con piedras talladas, en lugar abierto. La rodeaban lobos montaraces y leones, a los que había hechizado dándoles brebajes maléficos, pero no atacaron a mis hombres, sino que se levantaron y jugueteaban alrededor moviendo sus largas colas. Como cuando un rey sale del banquete y le rodean sus perros moviendo la cola -pues siempre lleva algo que calme sus impulsos-, así los lobos de poderosas uñas y los leones rodearon a mis compañeros, moviendo la cola. Pero éstos se echaron a temblar cuando vieron las terribles bestias. Detuviéronse en el pórtico de la diosa de lindas trenzas y oyeron a Circe que cantaba dentro con hermosa voz, mientras se aplicaba a su enorme e inmortal telar -¡y qué suaves, agradables y brillantes son las labores de las diosas! Entonces comenzó a hablar Polites, caudillo de hombres, mi más preciado y valioso compañero:

«"Amigos, alguien -no sé si diosa o mujer- está dentro cantando algo hermoso mientras se aplica a su gran telar -que todo el piso se estremece con el sonido-. Conque hablémosle enseguida."

«Así dijo, y ellos comenzaron a llamar a voces. Salió la diosa enseguida, abrió las brillantes puertas y los invitó a entrar. Y todos la siguieron en su ignorancia, pero Euríloco se quedó allí barruntando que se trataba de una trampa. Los introdujo, los hizo sentar en sillas y sillones, y en su presencia mezcló queso, harina y rubia miel con vino de Pramnio. Y echó en esta pócima brebajes maléficos para que se olvidaran por completo de su tierra patria.

«Después que se lo hubo ofrecido y lo bebieron, golpeólos con su varita y los encerró en las pocilgas. Quedaron éstos con cabeza, voz, pelambre y figura de cerdos, pero su mente permaneció invariable, la misma de antes. Así quedaron encerrados mientras lloraban; y Circe les echó de comer bellotas, fabucos y el fruto del cornejo, todo lo que comen los cerdos que se acuestan en el suelo.


CANTO XI - DESCENSO A LOS INFIERNOS

Las ánimas de los muertos

«Así dije, y él, respondiéndome, habló enseguida:
«"Hijo de Laertes, de linaje divino, Odiseo rico en ardides, no me ha sometido Poseidón en las naves levantando inmenso soplo de crueles vientos ni me hirieron en tierra hombres enemigos, sino que Egisto me urdió la muerte y el destino, y me asesinó en compañía de mi funesta esposa, invitándome a entrar en casa, recibiéndome al banquete, como el que mata a un novillo junto al pesebre. Así perecí con la muerte más miserable, y en torno mío eran asesinados cruelmente otros compañeros, como los jabalíes albidenses que son sacrificados en las nupcias de un poderoso o en un banquete a escote o en un abundante festín. Tú has intervenido en la matanza de machos hombres muertos en combate individual o en la poderosa batalla, pero te habrías compadecido mucho más si hubieras visto cómo estábamos tirados en torno a la crátera y las mesas repletas en nuestro palacio, y todo el pavimento humeaba con la sangre. También puede oír la voz desgraciada de la hija de Príamo, de Casandra, a la que estaba matando la tramposa Clitemnestra a mi lado. Yo elevaba mis manos y las batía sobre el suelo, muriendo con la espada clavada, y ella, la de cara de perra, se apartó de mí y no esperó siquiera, aunque ya bajaba a Hades, a cerrarme los ojos ni juntar mis labios con sus manos. Que no hay nada más terrible ni que se parezca más a un perro que una mujer que haya puesto tal crimen en su mente, como ella concibió el asesinato para su inocente marido. ¡Y yo que creía que iba a ser bien recibido por mis hijos y esclavos al llegar a casa! Pero ella, al concebir tamaña maldad, se bañó en la infamia y la ha derramado sobre todas las hembras venideras, incluso sobre las que sean de buen obrar."


Criminales condenados a castigos eternos

«También vi a Tántalo, que soportaba pesados dolores, en pie dentro del lago; éste llegaba a su mentón, pero se le veía siempre sediento y no podía tomar agua para beber, pues cuantas veces se inclinaba el anciano para hacerlo, otras tantas desaparecía el agua absorbida y a sus pies aparecía negra la tierra, pues una divinidad la secaba. También había altos árboles que dejaban caer su fruto desde lo alto -perales, manzanos de hermoso fruto, dulces higueras y verdeantes olivos-, pero cuando el anciano intentaba asirlas con sus manos, el viento las impulsaba hacia las oscuras nubes.

«Y vi a Sísifo, que soportaba pesados dolores, llevando una enorme piedra entre sus brazos. Hacía fuerza apoyándose con manos y pies y empujaba la piedra hacia arriba, hacia la cumbre, pero cuando iba a trasponer la cresta, una poderosa fuerza le hacía volver una y otra vez y rodaba hacia la llanura la desvergonzada piedra. Sin embargo, él la empujaba de nuevo con los músculos en tensión y el sudor se deslizaba por sus miembros y el polvo caía de su cabeza.


CANTO XII

Las sirenas

«"Primero llegarás a las Sirenas, las que hechizan a todos los hombres que se acercan a ellas. Quien acerca su nave sin saberlo y escucha la voz de las Sirenas ya nunca se verá rodeado de su esposa y tiernos hijos, llenos de alegría porque ha vuelto a casa; antes bien, lo hechizan éstas con su sonoro canto sentadas en un prado donde las rodea un gran montón de huesos humanos putrefactos, cubiertos de piel seca. Haz pasar de largo a la nave y, derritiendo cera agradable como la miel, unta los oídos de tus compañeros para que ninguno de ellos las escuche. En cambio, tú, si quieres oírlas, haz que te amarren de pies y manos, firme junto al mástil -que sujeten a éste las amarras-, para que escuches complacido, la voz de las dos Sirenas; y si suplicas a tus compañeros o los ordenas que te desaten, que ellos te sujeten todavía con más cuerdas.


Escila y Caribdis

«"En cuanto a los dos escollos, uno llega al vasto cielo con su aguda cresta y le rodea oscura nube. Ésta nunca le abandona, y jamás, ni en invierno ni en verano, rodea su cresta un cielo despejado. No podría escalarlo mortal alguno, ni ponerse sobre él, aunque tuviera veinte manos y veinte pies, pues es piedra lisa, igual que la pulimentada. En medio del escollo hay una oscura gruta vuelta hacia Poniente, que llega hasta el Erebo, por donde vosotros podéis hacer pasar la cóncava nave, ilustre Odiseo. Ni un hombre vigoroso, disparando su flecha desde la cóncava nave, podría alcanzar la hueca gruta. Allí habita Escila, que aúlla que da miedo: su voz es en verdad tan aguda como la de un cachorro recién nacido, y es un monstruo maligno. Nadie se alegraría de verla, ni un dios que le diera cara. Doce son sus pies, todos deformes, y seis sus largos cuellos; en cada uno hay una espantosa cabeza y en ella tres filas de dientes apiñados y espesos, llenos de negra muerte. De la mitad para abajo está escondida en la hueca gruta, pero tiene sus cabezas sobresaliendo fuera del terrible abismo, y allí pesca -explorándolo todo alrededor del escollo-, por si consigue apresar delfines o perros marinos, o incluso algún monstruo mayor de los que cría a miles la gemidora Anfitrite. Nunca se precian los marineros de haberlo pasado de largo incólumes con la nave, pues arrebata con cada cabeza a un hombre de la nave de oscura proa y se lo lleva.

«"También verás, Odiseo, otro escollo más llano -cerca uno de otro-. Harías bien en pasar por él como una flecha. En éste hay un gran cabrahigo cubierto de follaje y debajo de él la divina Caribdis sorbe ruidosamente la negra agua. Tres veces durante el día la suelta y otras tres vuelve a soberla que da miedo. ¡Ojalá no te encuentres allí cuando la está sorbiendo, pues no te libraría de la muerte ni el que sacude la tierra! Conque acércate, más bien, con rapidez al escollo de Escila y haz pasar de largo la nave, porque mejor es echar en falta a seis compañeros que no a todos juntos."

jueves, 29 de noviembre de 2007

ESO. Cultura clàssica

Fer una redacció i afegir-la en la finestra de comentaris posant nom i cognoms.
El tema de la redacció és la influència dels numerals grec i llatins en la terminologia matemàtica.

martes, 27 de noviembre de 2007

ESO. Cultura clàssica. Origen signes zodiacals

Fer una entrada al blog que contingui una redacció sobre l'origen mitològic del signe zodiacal propi.

Instruccions:
 • Extensió aproximada: 10-15 línies.
 • Es valorarà l'ortografia.
 • Redactar de forma coherent i ben estructurada.
 • El text resultant no deu ser producte del còpia-i-enganxa.

Passos a seguir:
1) Fer una recerca sobre el tema. Les següents pàgines entre d'altres contenen informació al respecte:
http://www.revistainterforum.com/espanol/articulos/102102lit_zodiaco_procoro.html
http://ar.geocities.com/bruji_kn/origen_mitol.htm
2) Redactar a mà o a l'ordinador.
3) Revisar ortogràficament. Si es fa en castellà es pot utilitzar el següent corrector:
http://revisor.com.ar/
4) Fer l'entrada al blog...
5) ... i/o fer una exposició oral ben estructura. Es valorarà la bona vocalització, la gestualitat, els recursos expressius i qualsevol altre recurs teatral com l'ús del diàleg i l'¡expressió corporal.

lunes, 26 de noviembre de 2007


El alfabeto griego*

El alfabeto griego es el tema del qual boy hablar.
De la pervivencia de las letras griegas en el alfabeto actual,
en las matematicas,en el lenguaje,etc...


Antes de la elaboración de este alfabeto,
los griegos empleaban un silabario.

El alfabeto griego deriva de una variante del fenicio
, introducido en Grecia por mercaderes de esa nacionalidad. El fenicio, como los alfabetos posteriores, no empleaba signo. Los griegos adaptaron algunos signos utilizados en fenicio para indicar aspiración para representar las vocales. Está aportación puede considerarse fundamental

Derivaciones;*
Originariamente existieron variantes del alfabeto griego, siendo las más importantes la occidental (calcídica) y la oriental (jónica).FASCISMO: Movimiento político italiano fundado por Benito Mussolini. Lo adoptaron del "fascio" o haz de varas, que conformaba la insignia de algunos magistrados romanos.


FASCIO: palabra italiana utilizada para referirse a los grupos politicos extremistas de diferentes orientaciones ideológicas.

ESO. Mitologia clàssica. Avaluació

ESO. Mitologia clàssica. Avaluació.

Estructura de l'examen, baremació i criteris d'avaluació.

Es valorarà la bona presentació, la cal·ligrafa i l'ortografia.

Exercicis i baremació:
1. Qüestió teòrica sobre pensament mític i racional. [1 punt]
2. Qüestió teòrica sobre c
oncepte de mite. [1 punt]
3. Qüestió pràctica sobre l'origen del món segons Hesíode: omplir forats. [1 punt]
4.
Qüestió pràctica sobre el judici de Paris i la continuació mítica. [1 punt]
5.
8 qüestions teòriques sobre la Ilíada: temàtica, personatges, mitologia. [2 punts]
6.
Qüestió teòrica sobre tragèdia i mitologia. [1 punt]
7. Relacionar amb fletxes personatges de la Ilíada amb el seu lloc d'origen i el seu paper. [1 punt]
8.
A partir d'un text sobre el sacrifici d'Ifigènia respondre a unes qüestions sobre personatges, història i relació amb la guerra de Troia. [1 punt]
9.
Identificar episodis i personatges referits en 4 il·lustracions relacionades amb la guerra de Troia. [1 punt]

viernes, 23 de noviembre de 2007

Batx Grec Primer Programa setmanal

Batxillerat Grec Primer
Programa setmanal


Setmana: del 28 al 30 de novembre de 2007
Dimecres 28-11-2007

Comentaris sobre la Fitxa de reforç Unitat 2

Repàs vocobulari. Memorització.

Lectura textos grecs pàg 55 i 56 sobre mitologia.

"Romance de Júpiter vuelto en toro" de Timoneda.


Dijous 29-11-2007
Gramàtica: 1a. Declinació, temes en alfa i eta
Pràctica

Divendres 30-11-2007
Avaluació Lectura Odissea.

Dimecres 05-12-2007

Correcció dels exàmens de gramàtica i literatura

Comentaris sobre les qualificacions.

Reclamacions individuals fora d'horari lectiu.

Batx Grec Segon Programa setmanal

Batxillerat Grec Segon
Programa setmanal

Setmana: del 27 al 30 de novembre de 2007
Dimarts 27
Acabar de corregir textos
- El grec i Internet. Principals portals de clàssiques:
o Laberint.
o Palladium
- Gramàtica: Comparatius i superlatius en el portal del Laberint.
- Pràctica: Exercicis del llibre pàg. 156-157: 1,2, 3, 4 i 5.

Dimecres 28-11-2007
Continuació i pràctica exercicis Comparatius i superlatius.

Divendres 30-11-2007
Corregir Exercici de traducció pàg 159: 6


Setmana: del al de desembre de 2007
Dimarts 04-12-2007
Avaluació: prova de traducció i anàlisi morfosintàctic. Descripció:
- Traduir un text de 2 línies d’extensió. [8 punts]
- Anàlisi morfosintàctica d’una de les oracions del text. [2 punts]
És indispensable l'ús de diccionari.

Dimecres 05-12-2007
Correcció de l'examen.
Comentaris sobre les qualificacions del trimestre

viernes, 16 de noviembre de 2007

ESO. Arrels clàssiques del lèxic. Avaluació

ESO. Arrels clàssiques del lèxic. Avaluació
CV 2n. ESO 1ª PROVA
1r. Quadrim. 19-11-2007

Criteris generals:
1) Es valorarà positivament la bona presentació, la cal·ligrafia (tant en escriptura pròpia com en escriptura grega) i l’ortografia.
2) També es valorarà positivament que els ètims s’escriguin en alfabet grec quan calgui.
3) És necessari l’ús d’un diccionari etimològic i/o vocabularis.


Exercici 1. [1 punt]
Significat de prefixos i sufixos d’origen grec i llatí
Triar entre diferents significats l’apropiat i posar-lo al costat de cada prefix o sufix com en el model.
Ex: teo- = déu


Exercici 2. [2 punts]
Derivats etimològics pertanyents a l’àmbit semàntic de la família i les edats
Omplir els buits amb un derivat etimològic del mot que està entre parèntesis al final de cada oració per tal que aquesta tingui sentit com en el model proposat:

Ex: Ròmul va cometre _________________ matant el seu germà Rem (frater).
Solució: fratricidi.


Exercici 3. [2 punts]
Derivats etimològics pertanyents a l’àmbit semàntic de la ciutat i la política
Omplir els buits amb un derivat etimològic del mot que està entre parèntesis al final de cada oració per tal que aquesta tingui sentit com en el model proposat:

Ex: Tots els transports ______________________ de Barcelona han estat afectats per les grans obres d'infraestructura (polis)
Solució: metropolitans.


Exercici 4. [3 punts, anàlisi 1,5 punts / definició: 1,5 punts]
Anàlisi i definició etimològiques. Alfabet grec.
Esbrinar quins elements componen els mots proposats, llengua d'origen dels elements (ètim), i què volien dir en la llengua d'origen. Al final s’ha de fer una definició etimològica combinant els significats com en el paradigma següent:

Ex.: oligarquia = olig- < gr oligos (pocs) + -arquia < gr arche (govern) Definició: “govern d'uns pocs”
(Es valorarà que se sàpiga escriure els ètims en grec)

Exercici 5. [1 punt]
Lèxic pertanyent a l’àmbit semàntic de l’anatomia i la medicina.
Respondre quina part del cos tindria afectada un pacient que patís les dolèncias proposades.

Exemple: neuralgia: nervis


Exercici 6. [1 punt]
Lèxic pertanyent a l’àmbit semàntic de l’anatomia i la medicina.
Respondre quin especialista de la medicina visitaria un pacient afectat d’una malaltia relacionada amb parts del cos humà.

Exemple: dents: odontòleg

jueves, 15 de noviembre de 2007

Batx Grec Odisea. Evaluación

Odisea. Evaluación
Griego de bachillerato

Criterios generales:
- Se valorará positivamente la buena presentación, la caligrafía y la ortografía, así como la coherencia de sentido.


A partir de dos fragmentos extraídos de alguna de las rapsodias (cantos) IX, X, XI y XII, uno traducido y el otro original en griego, afrontar las cuestiones propuestas referentes a los siguientes apartados:

Argumento:
- Explicar resumidamente alguno de los episodios propuestos y su relación con el fragmento traducido y con el argumento global.

- Reconocer a partir del fragmento original en griego el pasaje o episodio narrado en dicho fragmento.

Personajes:
- Describir física y psicológicamente los personajes aparecidos en el fragmento y explicar su papel en el argumento de la obra.

Estilo:
- Comentar los rasgos literarios y estílisticos mediante la utilización de citas textuales a extraer del fragmento en cuestión.

Batx Grec 1r. Unitat 2. Avaluació

IES Baldiri Guilera. El Prat de Llobregat
GREC 1r BATXILLERAT
Unitat 2. AVALUACIÓ

Còpia del document en:
http://es.geocities.com/galmirant/unitat2

La prova comprèn dues parts:
1) Part lingüística: els quatre primers exercicis. Val deu punts computables en la part lingüística de la matèria.
2) Part cultural: el cinquè exercici. Val deu punts computables en la part cultural de la matèria.

Criteris generals d’avaluació:
- Es tindran en compte la llegibilitat i la cal·ligrafia tant de l’alfabet grec com de l’alfabet propi.
- Els errors ortogràfics seran apuntats i comptats, però no computaran en la nota final. A partir del Nadal sí descomptaran: a raó de 0,1 per falta fins a un màxim de 2 punts de descompte.


PART LINGÜÍSTICA. Descripció i baremació:

Exercici 1. [2,5 punts]
Morfologia nominal: 2a declinació.
Passar a plural sintagmes nominals.

Exercici 2. [2 punts]
Morfosintaxi i comprensió lectora.
Complementar una oració amb les terminacions casuals i les desinències verbals apropiades, i traduir-la. La traducció ha de ser coherent des d’un punt de vista sintàctic.

Exercici 3. [4 punts]
Sintaxi i traducció.
Analitzar sintàcticament un text d’una línia d’extensió i traduir-la. L’anàlisi pot adoptar la forma de safates, arbre o redactat. La traducció ha de tenir sentit.

Exercici 4. [1,5 punts]
Etimologia.
Escriure derivats etimològics a partir d’ètims grecs.PART CULTURAL. Descripció i baremació:

Exercici 5. [10 punts]
Geografia de Grècia.
Situar geogràficament 20 topònims de Grècia: 0,5 punts per encert.

jueves, 8 de noviembre de 2007

ESO. Cultura clásica. Geografía cultural de Grecia

ESO. Cultura clásica

CV 4t ESO
Uso de mapas y de enciclopedias virtuales en el aula de informática


Prácticas propuestas:

1.- Localizar en el mapa de Grecia fotocopiado los siguientes topónimos:

Macedonia, Delfos, Atenas, Lesbos, Creta, Micenas, Troya, Ítaca, Olimpo


2.- Buscar una referencia cultural relacionada con cada uno de los topónimos.

  Ejemplo: Atenas, capital de Grecia

miércoles, 7 de noviembre de 2007

Batx Grec Geografia de Grècia. Sessió audiovisual

Geografia de Grècia. Sessió audiovisual

La Grècia moderna: mapes

· El nom 2Ella’V, Hèl·lade, prové de l’heroi mític 2Ellh’n, pare dels avantpassats mítics de les principals nissagues hel·lèniques.

· Bandera de Grècia,

· Himne nacional: http://themes.mididb.com/anthems/

· Llengua: un exemple modern de la influència del grec:

http://www.la-grece.com/espagnol/ok.htm

· Religió: típica església ortodoxa:

http://www.viajemania.com/promotur/7bulgaria/sapareva2.jpg


Clima mediterrani al sud i continental al nord.

Relleu molt muntanyós i accidentat, que dificultava les comunicacions terrestres i afavoria la fragmentació política i l’autonomia de cada regió al voltant d’una polis. Costa tallada.

Rius: Eurotas, Peneu.

Economia i recursos naturals:

 • Agricultura: terra poc fértil, cereals escassos, abundant oli (s’exportava l’excedent)
 • Comunicacions terrestres molt difícultoses.
 • Mineria: mines de plata de Làurion, ferro, coure,
 • Comerç: ceràmica.

Zones: mapa interactiu d’en Marià Betriu amb mapa de regions i exercicis

 • Grècia continental

o Septentrional: poblada de bàrbars, població no grega;

§ Epir;

§ Tessàlia: Mont Olimp, riu Peneu;

§ Pelió: Quiró;

§ Macedònia: Alexandre el Gran;

§ Tràcia;

o Central

§ Etòlia i Fòcida: santuari de Delfos i mont Parnàs;

§ Beòcia: Tebes;

§ Àtica: Atenes (Acròpoli, de nit)

o Meridional: Península del Peloponnès (l’illa de Pèlops):

§ Èlide: Olímpia (Jocs olímpics);

§ Acaia;

§ Arcàdia;

§ Messènia i Lacònia (que formaven l’antiga Lacedemònia);

§ Argòlida: santuari d’Epidaure, Micenes i Argos i Corint;

 • Grècia insular

o Dodecanès: http://es.wikipedia.org/wiki/Dodecaneso

o Cíclades: santuari de Delos, Naxos, Mikonos;

o Espòrades: Lemnos;

o Creta: palau de Cnossos (Minotaure);

o Eubea;

o Illes jòniques: Corfú, Ítaca, Zante;


Personatges il·lustres

El Greco: http://es.wikipedia.org/wiki/El_Greco

Kavafis: http://es.wikipedia.org/wiki/Kavafis, traducciones al español;

Veniselos: http://es.wikipedia.org/wiki/Eleftherios_Venizelos

Kazantzakis: http://es.wikipedia.org/wiki/Nikos_Kazantzakis

Giorgos Xeferis:

Odysseas Elytis:

Giannis Ritsos:

Eleftheria Arvanitakis: greektube

http://es.wikipedia.org/wiki/Elefther%C3%ADa_Arvanit%C3%A1ki

Exercicis interactius d’en Marià Betriu.

http://www.xtec.net/~mbetriu2/ex_grec/geo/geo1.htm

Com preparar una classe audiovisual d’aquesta manera

viernes, 26 de octubre de 2007

Manuals virtuals de llengua llatina en català i castellà

El Mètode de Llengua llatina d’en Sebastià Giralt conté:
(http://www.xtec.es/~sgiralt/labyrinthus/roma/roma.htm)
 1. El llatí en la història;
 2. L’alfabet llatí, el nostre;
 3. Gramàtica llatina;
 4. Consells per a la traducció;
 5. Llatinismes.
 6. Lèxic: corpus, colores, numeri i
 7. El llatí a Internet.
Tots els apartats amb activitats. La morfologia nominal segueix l’ordre dels casos i no el tradicional de les declinacions.

La Gramática latina de Carlos Cabanillas es un método tradicional para la iniciación al latín con oraciones para traducir, clasificadas por temas gramaticales. Los temas que contiene son los siguientes:
http://iessapostol.juntaextremadura.net/latin/gramatica/gramatica.html
 1. MORFOLOGÍA NOMINAL;
 2. MORFOLOGÍA PRONOMINAL;
 3. LOS NUMERALES;
 4. MORFOLOGÍA VERBAL;
 5. SINTAXIS CASUAL;
 6. SINTAXIS ORACIONAL;
 7. EJERCICIOS. Son de dos tipos:
  1. Oraciones para traducir clasificadas por temas gramaticales.
  2. Cuestionarios de 10 preguntas multielección.
 8. VOCABULARIO (para la traducción).

La gramática anterior va acompañada de un Libro de texto virtual, a cargo del mismo autor, para alumnos de primer año. Los temas están divididos por trimestres. Los ejercicios consisten en oraciones clasificadas por temas gramaticales, con vocabulario y corrección, cuestionarios de tipo tradicional y de relacionar dos columnas.

Como complemento se añaden artículos extraídos de la Minerva sive de causis linguae latinae, la gramática latina del Brocense, traducidos y comparados con artículos y definiciones gramaticales de libros de texto actuales.

Gratumstudium es una WEB francesa que está traducida al castellano. Contiene cuestionarios de tipo tradicional. Contiene los siguientes temas:
http://alerce.cnice.mecd.es/~rmarti41/actividad/menulat.htm

 1. Conjugación.
 2. Vocabulario y traducción.
 3. Mitología e historia.
 4. Juegos: ahorcado, sopa de letras, damerogramas de dioses.

jueves, 18 de octubre de 2007

Classe educació per a la igualtat

Classe educació per a la igualtat

Activitat Setmana 29-31 Octubre

Triar un article i classificar el vocabulari en mots patrimonials, llatinismes, hel·lenismes, altres prèstecs.

etimologia

Del llatí culte del segle XIV etymologĭa;

etimologia

especialidad lingüística que estudia el origen de las palabras

etimologia

la palabra etimologia viene del latín.Es un cultismo formado de etimos=verdaders

Distribució d'ordinadors

3r ESO
1a fila: Escobar Jennifer, Toro Antonio, Muntean Esteban, González Valero
2a fila: Valdivia Gabriel i Futeros Alberto, Hernández Carolina, Roig Carles, Yáñez Cristian, Ordóñez Joel
3a fila: Sánchez Mónica, García Dunia, Muñoz Daniel

miércoles, 9 de mayo de 2007

Cómo no se enseña latín

Luigi Miraglia. Cómo (no) se enseña el latín
http://www.xtec.es/~rtorne/miraglia.pdf

(Traducción del italiano por José Hernández)

miércoles, 25 de abril de 2007

Llega el II Imperio Romano

TV3 estrena mañana 'La Via Augusta', ficción histórica sobre César August y su estancia en Tarragona 'A la romana' completará la oferta de 'La Via Augusta'
dídac montoliu montes
.
La plana mayor del canal público catalán convocó ayer a los medios para anunciar el inminente estreno de una de sus más fuertes apuestas de la temporada: La Via Augusta , 12 capítulos, de una hora de duración, que cuentan los entresijos de la Tarraco en el año 24 a. C.
.
La cita era a las 13.00 en el Restaurante Anap de la Part Alta de la ciudad, a un tiro de piedra de las popularísimas murallas. El actor Jordi Bosch, des de este jueves por la noche más conocido como César August, paseaba despistado frente al establecimiento. Roger Casamajor, el esclavo Mandoni en la serie, encendía un cigarrillo. Buena parte del elenco artístico, proveniente de Barcelona, llegaba con retraso. El director de TV3, el periodista Francesc Escribano, conversaba por el móvil alejado de los periodistas que, poco a poco, acudían a la convocatoria de la televisió catalana. En el interior del local, tres grandes carteles anunciaban que los romanos ya están aquí. Había asientos libres para no más de 12 personas. Dos mesas, colocadas en forma de 'L', se presentaban como la tribuna des de la que los creadores de esta ficción nos intentarían vender el producto. Y cierto es que lo intentaron pero si lo consiguieron sólo lo decidirán los espectadores, a partir de mañana por la noche, a las 22.25, en sustitución de la comedia Lo Cartanyà . Méritos, a La Via Augusta , no le faltan.
.
O al menos, esa es la idea que este articulista extrajo de las declaraciones del máximo responsable de TV3, Francesc Escribano. «Estamos muy contentos ya que con esta serie logramos descentralizar la producción de ficción. Grabamos Ventdelplà en Girona; Lo Cartanyà , en Lleida y ahora llega a Tarragona La Via Augusta », declaró Escribano.
.
Pero esta manifestación de buenas voluntades, quedaba diluida ante el hecho que ninguno de los tiros de cámara que conformarán los 12 capítulos de la serie, se había tomado en tierras tarraconenses, como muy acertadamente apuntó uno de los reporteros presentes en la sala. La respuesta, como casi siempre, cabía encontrarla en el bolsillo: el presupuesto. Pero a esta afirmación, el reputado guionista Joaquim Oristrell sumó sus años de experiencia para asegurar que, además, «en Tarragona no hay suficientes emplazamientos en los que se pueda hacer un giro de 180º grados con la cámara sin toparte con nada actual. Esto es un problema cuando se hace una producción histórica». Aunque duela, hay que reconocer que Oristrell tiene más razón que un santo.
.
Lo dicho, el creador de la idea original, y guionista junto a Enric Gomà, Joaquim Oristrell declaró que «los americanos se han acercado mucho a la historia del mediterráneo e iba siendo hora de que lo hiciéramos nosotros». A este planteamiento, Francesc Escribano sumó la reflexión filosófica y declaró que «para ir hacia el futuro hay que mirar al pasado. Nosotros somos muy romanos. En dos mil años de historia tampoco hemos cambiado tanto». Faltaba la broma local, antes de entrar en detalles técnicos, y vino de la mano del mismo Escribano: «los romanos tenían dioses para todos y esperamos que haya uno para la serie y otro para que el Nàstic se salve». Había llegado la hora de conocer los interiores de la serie.
.
La Via Augusta reúne a dos viejos conocidos. Al ya mencionado Oristrell hay que añadir la directora Sònia Sánchez, quien llevó la batuta de Majoria Absoluta , hasta el presente la última creación de Joaquim Oristrell para TV3. En palabras del responsable de 'Dramàtics' de la cadena catalana, Jordi Roure, Sánchez es «una de las mejores directoras de la casa». O sea, al talento de esta realizadora, se une un reparto, como se puede consultar en los faldones de estas dos páginas, de alta categoría y unos guiones que llevan el sello de un maestro de la narrativa. La Via Augusta nace sin miedo a nada.
.
El popular actor catalán Jordi Bosch da vida al emperador que inventó la 'Pax Romana'. Lo conoceremos sentado en una comuna y de él penderán los personajes principales de la serie. Bosch es un habitual de las ficciones de TV3.
.
El primero es el hijo menor de la familia Escipió y médico personal del César. Un republicano al lado del emperador. Clàudia es la esposa que sufre las infidelidades de su marido. Francesc Garrido encarna al doctor y Mònica López a la sufrida mujer.
.
Trasunto femenino del clásico Vito Corleone, en la piel de la magistral actriz de teatro Anna Lizaran. Drusil·la maneja con mano de hierro los entresijos de su familia y ejerce de suegra dominante que lleva camino de la desgracia al matrimonio formado por Pompeu y Clàudia.
.
Para reafirmar la voluntad de situar Roma y su Imperio en el centro del interés mediático, La Via Augusta nace acompañada de un libro, que está a punto de salir a la venta; una página web y un programa de divulgación histórica, de 15 minutos de duración y grabado íntegramente en Tarragona y alrededores, que se emitirá después de cada episodio de la serie, los jueves por la noche.
.
Éste será el título del programa que , en palabras de los responsables de TV3, quiere «mostrar como éramos hace 2.000 años en 12 aspectos claves de nuestra vida».La dirección de este nuevo formato, definido como 'programa cóctel', corre de la mano de Joaquim Oristrell y estará presentado por el periodista Enric Calpena, rostro habitual de los programas de historia del canal catalán, con la colaboración del popular actor Oriol Grau y de Alexandra Palomo.
.
La premisa de partida asegura un buen puñado de espectadores, al menos de entrada.
.
«Intentaremos demostrar que los seres humanos hemos cambiado muy poco después de dos milenios de historia» está escrito en el dossier de prensa del nuevo programa. Y para ello se contará con un numeroso listado de invitados: la arquitecta Benedetta Tagliabue, esposa del fallecido Enric Miralles; la escritora Rosa Regàs; el futbolista retirado Carles Reixach; la abogada Magda Oranich y el popular cocinero de la 'tele' Isma Prados. Con todos estos elementos se buscará enseñar Roma como nunca se ha dado en los libros de texto; mezclando el entretenimiento didáctico con unas gotas de ironía. Todo para, en palabras del máximo responsable del canal catalán, Francesc Escribano , «poner Roma de moda. Atraer al máximo número de gente posible a Tarragona»
.
El jefe de esclavos, de origen cartaginés, tiene el rostro de Ferran Rañé, comediante curtido en mil y una batallas. Su personaje se mostrará como un perro fiel, un superviviente, agradecido por tener un techo bajo el que dormir y algo con lo que llenar el estómago todas las noches.
.
El leridano Roger Casamajor, de actualidad por su papel en 'El laberinto del fauno', asume su rol de esclavo con espíritu totalmente diferente al de Asdrúbal. Mandoni, su personaje, soporta su situación pero no decae en su lucha por la libertad. De origen íbero, se muestra orgulloso de su raza.

El batxillerat tindrà una nova matèria comuna de cultura científica

A partir del curs 2008/2009 es crearà també l'opció de música, dansa i arts escèniques
.
M. BARRERA. Barcelona
Els alumnes de batxillerat hauran de fer a partir del curs 2008/2009 una assignatura comuna per a tothom que, sota el títol ciències per al món contemporani, tindrà com a base la cultura científica dels últims decennis, segons l'esborrany de reial decret que ahir va presentar la ministra Mercedes Cabrera als 17 territoris autònoms. La proposta de reforma d'aquests estudis també preveu que l'assignatura de filosofia passi a dir-se filosofia i ciutadania i s'hi incloguin continguts de filosofia moral i política, ètica i antropologia, entre d'altres. El batxillerat nocturn podria passar a denominar-se batxillerat per a adults.
-
La nova assignatura de ciències per al món contemporani permetrà conèixer els «fonaments de qüestions científiques rellevants en el món d'avui» i se sumarà a les matèries comunes per a tots els alumnes: educació física, història de la filosofia, història d'Espanya, llengua i literatura catalanes.
.
NOVA VIA
.
Segons la proposta del ministeri, el batxillerat passarà de les quatre modalitats actuals a solament tres: humanitats i ciències socials, ciències i tecnologia, i arts. En aquesta última modalitat es mantindrà l'opció d'imatge, arts plàstiques i disseny, i es crearà una nova via centrada en la música, la dansa i les arts escèniques. Segons el ministeri, l'«objectiu és oferir una via adaptada als alumnes que desitgin obrir-se expectatives d'estudis professionals en un camp tradicionalment absent dels instituts en comparació amb la resta de països europeus».
.
En el disseny s'inclouran aspectes relacionats amb les arts escèniques, amb la història, l'anàlisi i l'estètica musical, així com l'estudi del món audiovisual i els fonaments científics del moviment i la dansa. Aquest batxillerat es podrà impartir als instituts i als conservatoris. Amb aquesta via es busca també facilitar la «compatibilitat» dels estudis de batxillerat amb els ensenyaments professionals de música mitjançant la convalidació de matèries.
.
A partir de la proposta presentada ahir, el ministeri començarà a elaborar d'acord les comunitats autònomes l'esborrany de reial decret d'ensenyaments mínims per al batxillerat.
.
RELIGIÓ
.
Respecte al sempre espinós tema de la religió, la proposta inclou que els instituts estiguin obligats a oferir la matèria confessional de religió, que serà voluntària per als estudiants de batxillerat. El ministeri no preveu «en principi» que hi hagi una assignatura alternativa, com passarà a primària.

"LA VIA AUGUSTA", LA NOVA SÈRIE DE TV3

Arriba a TV3 "La Via Agusta", una sèrie dirigida per Sònia Sánchez i creada per Joaquim Oristrell que recrea la Tarraco romana de l'any 24 aC.
.
TV3 estrena la producció de ficció més ambiciosa de l'any, "La Via Augusta". Una sèrie dramàtica de dotze capítols d'una hora que aboca els protagonistes a un món de passions, lluites de poder, intrigues, desig i amor a la Tarraco de l'any 24 aC.
.
La ciutat triada per presentar als mitjans de comunicació la nova producció ha estat Tarragona. El director de TVC, Francesc Escribano, ha volgut destacar la tasca que ha realitzat cadascuna de les persones que han participat en aquest projecte. "És una sèrie arriscada i molt ambiciosa, però de molta qualitat i que esperem que ajudi també a despertar l'interès dels espectadors per la història i, en concret, per l'època romana a Catalunya", ha dit.
.
Dirigida per Sònia Sánchez, a partir d'una idea original i els guions que signa Joaquim Oristrell amb Enric Gomà, TVC produeix amb aquesta estrena la primera sèrie de ficció ambientada, íntegrament, a la Catalunya romana. "S'ha parlat molt dels romans, però no des d'aquí, des de casa nostra", ha comentat Joaquim Oristrell, però, "tot i ser una sèrie ambientada en aquella època, "La Via Augusta" és una història actual". "Han passat més de 2.000 anys però els sentiments humans continuen sent els mateixos i això queda reflectit a la sèrie."
.
Oristrell, creador de la idea i autor dels guions juntament amb Enric Gomà, ha puntualitzat també que la nova sèrie no és una història de la història, sinó sobre relacions humanes, i ha recordat també que els imperis han existit sempre. "Ara el cèsar seria George Bush i la romanització, anar buscar petroli a l'Iraq."
.
Sònia Sànchez, directora de "La Vía Augusta", ha destacat la qualitat de l'ambientació i el vestuari, que han fet possible "recrear l'època amb total fidelitat". A més, s'ha mostrat molt contenta de poder rodar amb un repartiment que encapçalen actors com Francesc Garrido, Mònica López, Anna Lizaran, Ferran Rañé, Jordi Bosch, Roger Casamajor, Alícia Pérez, Albert Ribalta, Cristina Plazas i Alícia Pérez, que també han assistit a la presentació de la sèrie.
.
Com a complement de "La Via Augusta", TV3 estrena "A la romana". Un espai divulgatiu que s'emetrà després de cada capítol de la sèrie i que serveix de complement a la ficció, aportant dades sobre els usos i costums dels nostres avantpassats a la Tarraco del segle I aC. "A la romana" està dirigit per Joaquim Oristrell i presentat per Enric Calpena, amb la col·laboració d'Alexandra Palomo i Oriol Grau.
.
"La Via Augusta", comptarà també amb una pàgina web, amb tota la informació relativa a la sèrie i amb un llibre, tal com ha explicat Jordi Roure, responsable de l'Àrea de Dramàtics de TVC.

El Bachillerato introduce una asignatura científica común a todos los estudiantes

En este ciclo, que tendrá tres modalidades, los alumnos que aprueben más de la mitad de las asignaturas sólo deberán recuperar las suspensas
http://comunidad-escolar.pntic.mec.es/808/info1.html
.
El proyecto de Real Decreto de enseñanzas mínimas de Bachillerato establece las modalidades de Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias y Tecnología y Artes, e introduce una asignatura de ciencias, común para todos los alumnos. Los estudiantes que aprueben más de la mitad de las materias de primero, repetirán sólo las suspensas.
.
Madrid. ROSAURA CALLEJA
La incorporación de una nueva materia “Ciencias para el mundo contemporáneo” y la fusión de las cuatro modalidades actuales en tres, son algunas de las novedades que introduce el proyecto de Real Decreto de enseñanzas mínimas de Bachillerato, presentado por Alejandro Tiana, secretario general de Educación, ante los medios de comunicación. En su intervención, explicó que los alumnos que no estén en condiciones de promocionar a segundo curso, pero que hayan superado más de la mitad de las materias de primero, puedan consolidar estos resultados y no tengan que repetir el curso completo. Este texto especifica que “los alumnos promocionarán al segundo curso cuando hayan superado todas las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo”. Además, “quienes promocionen al segundo curso sin haber superado todas materias, deberán matricularse de las materias pendientes del curso anterior. Los centros organizarán las actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes”.
.
Flexibilidad
.
Asimismo, señala que “quienes no promocionen deberán permanecer un año más en el primer curso, que deberán cursar de nuevo en su totalidad si el número de materias con evaluación negativa es superior al 45% de las que integren el curso. En caso contrario, deberán matricularse de las materias de primero con evaluación negativa y completar dicha matrícula con materias de segundo en los términos que determinen las administraciones educativas”. La finalidad de esta medida es permitir al alumno terminar primero y, al mismo tiempo, avanzar en segundo. Este Real Decreto establece que “para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos de Bachillerato”.Durante su intervención, Alejandro Tiana reveló que el Bachillerato de Artes tendrá dos posibles vías: Imagen, Artes Plásticas y Diseño y una nueva, Música, Danza y Artes Escénicas. En el diseño de esta modalidad se recogen aspectos relacionados con las artes escénicas, la historia, el análisis y la estética musical, así como el estudio del campo audiovisual y los fundamentos científicos del movimiento y la danza.
.
Asignatura científica
.
Entre las materias comunes, “Ciencias para el mundo contemporáneo” permitirá a los estudiantes conocer los fundamentos de cuestiones científicas relevantes de mundo actual. El secretario general de Educación hizo un repaso a los bloques temáticos, entre los que figuran uno de contenidos comunes que aborda “Nuestro lugar en el universo”, “Vivir más, vivir mejor”, “Hacia una gestión sostenible del planeta”, “Nuevas necesidades, nuevos materiales” y “La aldea global. De la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento”. Según sus propias palabras, se trata de “grandes campos científicos muy cercanos a la vida cotidiana, donde damos las componentes de cultura científica necesarias para entender cuales son sus fundamentos y modos de funcionamiento”.Como novedad, anticipó que, en uno de los dos cursos de Bachillerato, se impartirá una asignatura “Filosofía y Ciudadanía”, que “tiene contenidos de distintos ámbitos de la filosofía” y, además, “tiene algo más de contenidos de filosofía moral y política”. Educación Física, Historia de la Filosofía, Historia de España, Lengua castellana y Literatura, Lengua extranjera, Lengua cooficial y su literatura y Religión configuran el resto de las materias comunes.
.
Materias y horario
.
Mientras que el Bachillerato se organiza en materias comunes, de modalidad y optativas, los alumnos tendrán que estudiar seis materias de modalidad en los dos cursos. Otra de las novedades es que se flexibiliza la estructura ya que permite que un alumno de una modalidad pueda contabilizar entre las seis materias de modalidad requeridas una que corresponda a una modalidad diferente. Además, se posibilita que el estudiante que lo desee pueda reforzar la formación cursando como materia optativa una séptima asignatura de la misma modalidad.Este proyecto regula el aumento de las horas destinadas a contenidos mínimos para las materias de modalidad, 520 horas frente a las 420 que fijaba la LOGSE y el Real Decreto de Humanidades y las 450 de la LOCE. Para el secretario general de Educación, “con este avance se asegura que haya un mínimo de 90 horas semanales de modalidad”.
.
Reacciones
.
La Federación de Enseñanza de CC.OO ha valorado positivamente el proyecto de Real Decreto del MEC, ya que “favorece la atención a la diversidad e individualizada del alumnado, dando prioridad a los diferentes ritmos de aprendizaje”. En similares términos, se ha expresado la Federación de Enseñanza de UGT (FETE-UGT). En un comunicado puntualiza que este proyecto “se aproxima a la propuesta de este sindicato de posibilitar a los estudiantes cursar el Bachillerato en tres años en régimen ordinario”.Por su parte, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) ha manifestado que el modelo de Bachillerato que ha diseñado el MEC “da más oportunidades a los jóvenes para terminar esta etapa y lograr un mayor permanencia en el sistema educativo”. Mientras que la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos(CONCAPA) reprueba este proyecto ministerial, “al reducir de nuevo la exigencia a los alumnos, permitiéndoles pasar prácticamente de curso con la mitad de las asignaturas suspendidas y que sería más coherente aumentar un curso en esta etapa para mejorar la formación de los alumnos”.De igual modo, la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE) apuesta por un Bachillerato de tres años, ya que es una etapa de preparación para la Universidad y, a su juicio, está demostrado que dos cursos son insuficientes para desarrollar toda la carga lectiva del currículo.