jueves, 15 de noviembre de 2007

Batx Grec 1r. Unitat 2. Avaluació

IES Baldiri Guilera. El Prat de Llobregat
GREC 1r BATXILLERAT
Unitat 2. AVALUACIÓ

Còpia del document en:
http://es.geocities.com/galmirant/unitat2

La prova comprèn dues parts:
1) Part lingüística: els quatre primers exercicis. Val deu punts computables en la part lingüística de la matèria.
2) Part cultural: el cinquè exercici. Val deu punts computables en la part cultural de la matèria.

Criteris generals d’avaluació:
- Es tindran en compte la llegibilitat i la cal·ligrafia tant de l’alfabet grec com de l’alfabet propi.
- Els errors ortogràfics seran apuntats i comptats, però no computaran en la nota final. A partir del Nadal sí descomptaran: a raó de 0,1 per falta fins a un màxim de 2 punts de descompte.


PART LINGÜÍSTICA. Descripció i baremació:

Exercici 1. [2,5 punts]
Morfologia nominal: 2a declinació.
Passar a plural sintagmes nominals.

Exercici 2. [2 punts]
Morfosintaxi i comprensió lectora.
Complementar una oració amb les terminacions casuals i les desinències verbals apropiades, i traduir-la. La traducció ha de ser coherent des d’un punt de vista sintàctic.

Exercici 3. [4 punts]
Sintaxi i traducció.
Analitzar sintàcticament un text d’una línia d’extensió i traduir-la. L’anàlisi pot adoptar la forma de safates, arbre o redactat. La traducció ha de tenir sentit.

Exercici 4. [1,5 punts]
Etimologia.
Escriure derivats etimològics a partir d’ètims grecs.PART CULTURAL. Descripció i baremació:

Exercici 5. [10 punts]
Geografia de Grècia.
Situar geogràficament 20 topònims de Grècia: 0,5 punts per encert.

No hay comentarios: