jueves, 29 de noviembre de 2007

ESO. Cultura clàssica

Fer una redacció i afegir-la en la finestra de comentaris posant nom i cognoms.
El tema de la redacció és la influència dels numerals grec i llatins en la terminologia matemàtica.

martes, 27 de noviembre de 2007

ESO. Cultura clàssica. Origen signes zodiacals

Fer una entrada al blog que contingui una redacció sobre l'origen mitològic del signe zodiacal propi.

Instruccions:
 • Extensió aproximada: 10-15 línies.
 • Es valorarà l'ortografia.
 • Redactar de forma coherent i ben estructurada.
 • El text resultant no deu ser producte del còpia-i-enganxa.

Passos a seguir:
1) Fer una recerca sobre el tema. Les següents pàgines entre d'altres contenen informació al respecte:
http://www.revistainterforum.com/espanol/articulos/102102lit_zodiaco_procoro.html
http://ar.geocities.com/bruji_kn/origen_mitol.htm
2) Redactar a mà o a l'ordinador.
3) Revisar ortogràficament. Si es fa en castellà es pot utilitzar el següent corrector:
http://revisor.com.ar/
4) Fer l'entrada al blog...
5) ... i/o fer una exposició oral ben estructura. Es valorarà la bona vocalització, la gestualitat, els recursos expressius i qualsevol altre recurs teatral com l'ús del diàleg i l'¡expressió corporal.

lunes, 26 de noviembre de 2007


El alfabeto griego*

El alfabeto griego es el tema del qual boy hablar.
De la pervivencia de las letras griegas en el alfabeto actual,
en las matematicas,en el lenguaje,etc...


Antes de la elaboración de este alfabeto,
los griegos empleaban un silabario.

El alfabeto griego deriva de una variante del fenicio
, introducido en Grecia por mercaderes de esa nacionalidad. El fenicio, como los alfabetos posteriores, no empleaba signo. Los griegos adaptaron algunos signos utilizados en fenicio para indicar aspiración para representar las vocales. Está aportación puede considerarse fundamental

Derivaciones;*
Originariamente existieron variantes del alfabeto griego, siendo las más importantes la occidental (calcídica) y la oriental (jónica).FASCISMO: Movimiento político italiano fundado por Benito Mussolini. Lo adoptaron del "fascio" o haz de varas, que conformaba la insignia de algunos magistrados romanos.


FASCIO: palabra italiana utilizada para referirse a los grupos politicos extremistas de diferentes orientaciones ideológicas.

ESO. Mitologia clàssica. Avaluació

ESO. Mitologia clàssica. Avaluació.

Estructura de l'examen, baremació i criteris d'avaluació.

Es valorarà la bona presentació, la cal·ligrafa i l'ortografia.

Exercicis i baremació:
1. Qüestió teòrica sobre pensament mític i racional. [1 punt]
2. Qüestió teòrica sobre c
oncepte de mite. [1 punt]
3. Qüestió pràctica sobre l'origen del món segons Hesíode: omplir forats. [1 punt]
4.
Qüestió pràctica sobre el judici de Paris i la continuació mítica. [1 punt]
5.
8 qüestions teòriques sobre la Ilíada: temàtica, personatges, mitologia. [2 punts]
6.
Qüestió teòrica sobre tragèdia i mitologia. [1 punt]
7. Relacionar amb fletxes personatges de la Ilíada amb el seu lloc d'origen i el seu paper. [1 punt]
8.
A partir d'un text sobre el sacrifici d'Ifigènia respondre a unes qüestions sobre personatges, història i relació amb la guerra de Troia. [1 punt]
9.
Identificar episodis i personatges referits en 4 il·lustracions relacionades amb la guerra de Troia. [1 punt]

viernes, 23 de noviembre de 2007

Batx Grec Primer Programa setmanal

Batxillerat Grec Primer
Programa setmanal


Setmana: del 28 al 30 de novembre de 2007
Dimecres 28-11-2007

Comentaris sobre la Fitxa de reforç Unitat 2

Repàs vocobulari. Memorització.

Lectura textos grecs pàg 55 i 56 sobre mitologia.

"Romance de Júpiter vuelto en toro" de Timoneda.


Dijous 29-11-2007
Gramàtica: 1a. Declinació, temes en alfa i eta
Pràctica

Divendres 30-11-2007
Avaluació Lectura Odissea.

Dimecres 05-12-2007

Correcció dels exàmens de gramàtica i literatura

Comentaris sobre les qualificacions.

Reclamacions individuals fora d'horari lectiu.

Batx Grec Segon Programa setmanal

Batxillerat Grec Segon
Programa setmanal

Setmana: del 27 al 30 de novembre de 2007
Dimarts 27
Acabar de corregir textos
- El grec i Internet. Principals portals de clàssiques:
o Laberint.
o Palladium
- Gramàtica: Comparatius i superlatius en el portal del Laberint.
- Pràctica: Exercicis del llibre pàg. 156-157: 1,2, 3, 4 i 5.

Dimecres 28-11-2007
Continuació i pràctica exercicis Comparatius i superlatius.

Divendres 30-11-2007
Corregir Exercici de traducció pàg 159: 6


Setmana: del al de desembre de 2007
Dimarts 04-12-2007
Avaluació: prova de traducció i anàlisi morfosintàctic. Descripció:
- Traduir un text de 2 línies d’extensió. [8 punts]
- Anàlisi morfosintàctica d’una de les oracions del text. [2 punts]
És indispensable l'ús de diccionari.

Dimecres 05-12-2007
Correcció de l'examen.
Comentaris sobre les qualificacions del trimestre

viernes, 16 de noviembre de 2007

ESO. Arrels clàssiques del lèxic. Avaluació

ESO. Arrels clàssiques del lèxic. Avaluació
CV 2n. ESO 1ª PROVA
1r. Quadrim. 19-11-2007

Criteris generals:
1) Es valorarà positivament la bona presentació, la cal·ligrafia (tant en escriptura pròpia com en escriptura grega) i l’ortografia.
2) També es valorarà positivament que els ètims s’escriguin en alfabet grec quan calgui.
3) És necessari l’ús d’un diccionari etimològic i/o vocabularis.


Exercici 1. [1 punt]
Significat de prefixos i sufixos d’origen grec i llatí
Triar entre diferents significats l’apropiat i posar-lo al costat de cada prefix o sufix com en el model.
Ex: teo- = déu


Exercici 2. [2 punts]
Derivats etimològics pertanyents a l’àmbit semàntic de la família i les edats
Omplir els buits amb un derivat etimològic del mot que està entre parèntesis al final de cada oració per tal que aquesta tingui sentit com en el model proposat:

Ex: Ròmul va cometre _________________ matant el seu germà Rem (frater).
Solució: fratricidi.


Exercici 3. [2 punts]
Derivats etimològics pertanyents a l’àmbit semàntic de la ciutat i la política
Omplir els buits amb un derivat etimològic del mot que està entre parèntesis al final de cada oració per tal que aquesta tingui sentit com en el model proposat:

Ex: Tots els transports ______________________ de Barcelona han estat afectats per les grans obres d'infraestructura (polis)
Solució: metropolitans.


Exercici 4. [3 punts, anàlisi 1,5 punts / definició: 1,5 punts]
Anàlisi i definició etimològiques. Alfabet grec.
Esbrinar quins elements componen els mots proposats, llengua d'origen dels elements (ètim), i què volien dir en la llengua d'origen. Al final s’ha de fer una definició etimològica combinant els significats com en el paradigma següent:

Ex.: oligarquia = olig- < gr oligos (pocs) + -arquia < gr arche (govern) Definició: “govern d'uns pocs”
(Es valorarà que se sàpiga escriure els ètims en grec)

Exercici 5. [1 punt]
Lèxic pertanyent a l’àmbit semàntic de l’anatomia i la medicina.
Respondre quina part del cos tindria afectada un pacient que patís les dolèncias proposades.

Exemple: neuralgia: nervis


Exercici 6. [1 punt]
Lèxic pertanyent a l’àmbit semàntic de l’anatomia i la medicina.
Respondre quin especialista de la medicina visitaria un pacient afectat d’una malaltia relacionada amb parts del cos humà.

Exemple: dents: odontòleg

jueves, 15 de noviembre de 2007

Batx Grec Odisea. Evaluación

Odisea. Evaluación
Griego de bachillerato

Criterios generales:
- Se valorará positivamente la buena presentación, la caligrafía y la ortografía, así como la coherencia de sentido.


A partir de dos fragmentos extraídos de alguna de las rapsodias (cantos) IX, X, XI y XII, uno traducido y el otro original en griego, afrontar las cuestiones propuestas referentes a los siguientes apartados:

Argumento:
- Explicar resumidamente alguno de los episodios propuestos y su relación con el fragmento traducido y con el argumento global.

- Reconocer a partir del fragmento original en griego el pasaje o episodio narrado en dicho fragmento.

Personajes:
- Describir física y psicológicamente los personajes aparecidos en el fragmento y explicar su papel en el argumento de la obra.

Estilo:
- Comentar los rasgos literarios y estílisticos mediante la utilización de citas textuales a extraer del fragmento en cuestión.

Batx Grec 1r. Unitat 2. Avaluació

IES Baldiri Guilera. El Prat de Llobregat
GREC 1r BATXILLERAT
Unitat 2. AVALUACIÓ

Còpia del document en:
http://es.geocities.com/galmirant/unitat2

La prova comprèn dues parts:
1) Part lingüística: els quatre primers exercicis. Val deu punts computables en la part lingüística de la matèria.
2) Part cultural: el cinquè exercici. Val deu punts computables en la part cultural de la matèria.

Criteris generals d’avaluació:
- Es tindran en compte la llegibilitat i la cal·ligrafia tant de l’alfabet grec com de l’alfabet propi.
- Els errors ortogràfics seran apuntats i comptats, però no computaran en la nota final. A partir del Nadal sí descomptaran: a raó de 0,1 per falta fins a un màxim de 2 punts de descompte.


PART LINGÜÍSTICA. Descripció i baremació:

Exercici 1. [2,5 punts]
Morfologia nominal: 2a declinació.
Passar a plural sintagmes nominals.

Exercici 2. [2 punts]
Morfosintaxi i comprensió lectora.
Complementar una oració amb les terminacions casuals i les desinències verbals apropiades, i traduir-la. La traducció ha de ser coherent des d’un punt de vista sintàctic.

Exercici 3. [4 punts]
Sintaxi i traducció.
Analitzar sintàcticament un text d’una línia d’extensió i traduir-la. L’anàlisi pot adoptar la forma de safates, arbre o redactat. La traducció ha de tenir sentit.

Exercici 4. [1,5 punts]
Etimologia.
Escriure derivats etimològics a partir d’ètims grecs.PART CULTURAL. Descripció i baremació:

Exercici 5. [10 punts]
Geografia de Grècia.
Situar geogràficament 20 topònims de Grècia: 0,5 punts per encert.

jueves, 8 de noviembre de 2007

ESO. Cultura clásica. Geografía cultural de Grecia

ESO. Cultura clásica

CV 4t ESO
Uso de mapas y de enciclopedias virtuales en el aula de informática


Prácticas propuestas:

1.- Localizar en el mapa de Grecia fotocopiado los siguientes topónimos:

Macedonia, Delfos, Atenas, Lesbos, Creta, Micenas, Troya, Ítaca, Olimpo


2.- Buscar una referencia cultural relacionada con cada uno de los topónimos.

  Ejemplo: Atenas, capital de Grecia

miércoles, 7 de noviembre de 2007

Batx Grec Geografia de Grècia. Sessió audiovisual

Geografia de Grècia. Sessió audiovisual

La Grècia moderna: mapes

· El nom 2Ella’V, Hèl·lade, prové de l’heroi mític 2Ellh’n, pare dels avantpassats mítics de les principals nissagues hel·lèniques.

· Bandera de Grècia,

· Himne nacional: http://themes.mididb.com/anthems/

· Llengua: un exemple modern de la influència del grec:

http://www.la-grece.com/espagnol/ok.htm

· Religió: típica església ortodoxa:

http://www.viajemania.com/promotur/7bulgaria/sapareva2.jpg


Clima mediterrani al sud i continental al nord.

Relleu molt muntanyós i accidentat, que dificultava les comunicacions terrestres i afavoria la fragmentació política i l’autonomia de cada regió al voltant d’una polis. Costa tallada.

Rius: Eurotas, Peneu.

Economia i recursos naturals:

 • Agricultura: terra poc fértil, cereals escassos, abundant oli (s’exportava l’excedent)
 • Comunicacions terrestres molt difícultoses.
 • Mineria: mines de plata de Làurion, ferro, coure,
 • Comerç: ceràmica.

Zones: mapa interactiu d’en Marià Betriu amb mapa de regions i exercicis

 • Grècia continental

o Septentrional: poblada de bàrbars, població no grega;

§ Epir;

§ Tessàlia: Mont Olimp, riu Peneu;

§ Pelió: Quiró;

§ Macedònia: Alexandre el Gran;

§ Tràcia;

o Central

§ Etòlia i Fòcida: santuari de Delfos i mont Parnàs;

§ Beòcia: Tebes;

§ Àtica: Atenes (Acròpoli, de nit)

o Meridional: Península del Peloponnès (l’illa de Pèlops):

§ Èlide: Olímpia (Jocs olímpics);

§ Acaia;

§ Arcàdia;

§ Messènia i Lacònia (que formaven l’antiga Lacedemònia);

§ Argòlida: santuari d’Epidaure, Micenes i Argos i Corint;

 • Grècia insular

o Dodecanès: http://es.wikipedia.org/wiki/Dodecaneso

o Cíclades: santuari de Delos, Naxos, Mikonos;

o Espòrades: Lemnos;

o Creta: palau de Cnossos (Minotaure);

o Eubea;

o Illes jòniques: Corfú, Ítaca, Zante;


Personatges il·lustres

El Greco: http://es.wikipedia.org/wiki/El_Greco

Kavafis: http://es.wikipedia.org/wiki/Kavafis, traducciones al español;

Veniselos: http://es.wikipedia.org/wiki/Eleftherios_Venizelos

Kazantzakis: http://es.wikipedia.org/wiki/Nikos_Kazantzakis

Giorgos Xeferis:

Odysseas Elytis:

Giannis Ritsos:

Eleftheria Arvanitakis: greektube

http://es.wikipedia.org/wiki/Elefther%C3%ADa_Arvanit%C3%A1ki

Exercicis interactius d’en Marià Betriu.

http://www.xtec.net/~mbetriu2/ex_grec/geo/geo1.htm

Com preparar una classe audiovisual d’aquesta manera