martes, 18 de diciembre de 2007

Batxillerat Primer Grec. Sessió nadalenca

Batxillerat Primer Grec. Sessió nadalenca

Kalanda sta ellinika

kalin esperan archontes (Kriti)
Stichoi: http://www.premiumorange.com/netilios/noel/kalanda_noel.htm
Mousiki: http://www.ecclesia.gr/Multimedia/Audio_Index/xmas_2004/

ESO Quart Iniciació Llatí. Sessió nadalenca

ESO Quart Iniciació Llatí. Sessió nadalenca

Nadales en llatí
http://www.navidaddigital.com/villancicos/latin.htm

Adeste fideles
Lletra i música per a cantar: http://www.navidaddigital.com/villancicos/latin/adeste-fideles.htm

Lletra: http://es.wikipedia.org/wiki/Adeste_Fideles
Música: http://www.nenos.com/navidad/adeste.htm

Batxillerat Segon Grec Planificació properes sessionsESO Segundo, Tercero y Cuarto. Cultura clásica. Mitología

ESO Tercero y Cuarto. Cultura clásica. Mitología

A partir de palabras extraídas de los fragmentos de la Odisea leídos en clase realizar una composición de tema libre utilizando el mayor número de palabras posible. El texto resultante ha de usar las palabras con propiedad y coherencia gramatical y ha de tener una extensión aproximada de 100-150 palabras (10-15 líneas, dependiendo del tamaño de la letras). Las palabras propuestas son las siguientes:

funesta, crátera, hado, infamia, arribar, festín, venideras, escollos, gruta, ponto, agasajar, musa.

[léxico 4 puntos, coherencia gramatical 2 puntos, ortografía 2 puntos máx. 10 faltas, originalidad 2 puntos]


lunes, 17 de diciembre de 2007

Batxillerat Grec Antígona de Sófocles. Proposta de treball

Batxillerat Grec Antígona de Sófocles. Proposta de treball

Lectura de l’Antígona de Sòfocles i proposta de treball.
Data límit de lliurement del treball: 19 de febrer de 2008. (Qui no vulgui presentar treball farà un examen oral)

Hi ha versions digitals traduides en castellà en les següents adreces:
http://www.ciudadseva.com/textos/teatro/sofocles/antigona.htm
http://www.logoslibrary.eu/pls/wordtc/new_wordtheque.w6_context.more_context?parola=35428&n_words=1&v_document_code=71954&v_sequencer=31170&lingua=ES


ESTRUCTURA DEL TREBALL

I. Sòfocles: vida i obra. [1 punt]

II. Anàlisi de l’Antígona: [2,5 punts]
a. Argument resumit en aprox 5-10 línies. [1 punt]
b. Estructura dramàtica: parts formals citant el número de vers i/o el contingut (estàsims i episodis). [0,5 punts]
c. Espai i temps de l’acció. [0,5 punts]
d. Antecedents mítics de la trama. [0,5 punts]

III. Estudi dels personatges : [3,5 punts]
a) Antígona. b)Creont. c) Ismena. d) Hèmon. e) Eurídice. f) Tirèsias. g) El cor.

IV. Influència posterior en la literatura: sinopsi o argument d’un parell d’obres modernes inspirades en l’obra de Sòfocles. [1 punt]

V. Escollir entre una de les tres opcions següents: [2 punts]
a. Opinió personal esmentant aspectes literaris a destacar, o bé adoptant la forma de recomanació de lectura a un amic. És a dir, raons per les quals és o no és recomanable la seva lectura.
b. Redacció pròpia en un màxim de 10-15 línies sobre les possibles relacions polítiques paral·lelismes amb l’actual Proyecto de Ley de Memoria histórica. Es pot extreure informació a partir de WIKIPEDIA, l'enciclopèdia lliura en:
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Memoria_Hist%C3%B3rica_de_Espa%C3%B1a
c. Fer un buidat de paraules (entre 10 i 15) i construir a partir d’elles una composició lliure utilitzant-les. El buidat es pot fer de l’estàsim següent:

CORO.
Muchas cosas hay portentosas, pero ninguna tan portentosa como el hombre; él, que ayudado por el noto tempestuoso llega hasta el otro extreme de la espumosa mar, atravesándola a pesar de las olas que rugen, descomunales; él que fatiga la sublimísima divina tierra, inconsumible, inagotable, con el ir y venir del arado, año tras año, recorriéndola con sus mulas.`Con sus trampas captura a la tribu de los pájaros incapaces de pensar y al pueblo de los animales salvajes y a los peces que viven en el mar, en las mallas de sus trenzadas redes, el ingenioso hombre que con su ingenio domina al salvaje animal montaraz; capaz de uncir con un yugo que su cuello por ambos lados sujete al caballo de poblada crin y al toro también infatigable de la sierra; y la palabra por si mismo ha aprendido y el pensamiento, rápido como el viento, y el carácter que regula la vida en sociedad, y a huir de la intemperie desapacible bajo los dardos de la nieve y de la lluvia: recursos tiene para todo, y, sin recursos, en nada se aventura hacia el futuro; solo la muerte no ha conseguido evitar, pero si se ha agenciado formas de eludir las enfermedades inevitables. Referente a la sabia inventiva, ha logrado conocimientos técnicos más allá de lo esperable y a veces los encamina hacia el mal, otras veces hacia el bien. Si cumple los usos locales y la justicia por divinos juramentos confirmada, a la cima llega de la ciudadanía; si, atrevido, del crimen hace su compañía, sin ciudad queda: ni se siente en mi mesa ni tenga pensamientos iguales a los míos, quien tal haga.


ESO 2n Arrels clàssiques del lèxic científic.

IES Baldiri Guilera.Seminari de Clàssiques

Arrels clàssiques del lèxic científic. Programació i criteris d'avaluació. Curs 2007-2008

Gabriel Almirante Gragera

Objectius

Continguts

Fets, conceptes i sistemes conceptuals
 1. Pervivència del grec i del llatí. Conceptes previs
 2. El vocabulari de les ciències històrico-socials
 3. L'alfabet grec. L'alfa privativa
 4. Lèxic de la medicina. Medicina i salut
 5. Expressions llatines
 6. Vocabulari de les ciències de la naturalesa
 7. Titulars premsa
 8. Preposicions. Composició
 9. Origen del nom dels elements químics
 10. Lèxic d'origen mitològic
 11. Hel·lenismes en cat-cast-francès-anglès-alemany
 12. Llistat de lexemes per ordre de freqüència

Procediments

 1. Ús de diccionaris etimològics.
 2. Ús de fonts etimològiques a la xarxa WEB.
 3. Confecció de mapes

Material didàctic

 • Se seguirà el següent mètode: Bescos-Romero, Arrels clàssiques del lèxic científic, Castellnou Edicions. Abreujat B.
 • Alternativament se seguirà el mètode: Capellà Margalida, Arrels clàssiques del lèxic científic..., Editorial Teide. Abreujat CM.
 • Fitxes i fotocòpies lliurades per a l’elaboració d’un dossier per part de l’alumne.
 • 2 glossaris, un d’arrels gregues i altre d’arrels llatines. CM p 135-144.
 • Diccionaris etimològics.
 • Selecció de pàgines web.
 • Llibres de text de diverses assignatures per buidar vocabulari.


Material complementari a la xarxa WEB.

Enllaços a la xarxa per a l’estudi de l’etimologia. Seran utilitzat com a material complementari. La selecció fa únicament referència a pàgines en català o castellà, fàcils de consultar, amb informació adequada a aquest nivell, i que tenen una relació directa amb els continguts d'aquest crèdit.

· Dicciomed.es. Diccionario médico-biológico (histórico y etimológico) de helenismos.

http://www.dicciomed.es/php/diccio.php

· Etimologia:

· Medicina i salut.

· Expressions llatines. Aforismos

· Toponimia. Toponímia a Catalunya, web oficial del Departament de Política Territorial de la Generalitat.
·
Onomàstica.
· Todo sobre nombres, portal de webs amb el significat dels noms propis. Curiosa, però poc científica.
· El ángel de la web, sembla més fiable -no molt més- que altres pàgines. Com a mínim és divertida.

Es pot dissenyar i confeccionar un joc anomenat Etymologicum. Les targetes (tipus Trivial) poden ser de quatre colors seguint els exemples següents.

verd: esbrinar l’ètim comú: hidrofòbia, pantofòbia, hematofòbia, fotofòbia.

groc: definició amb tres opcions. Inflamació de la boca: a) ortodòncia; b) estomatitis; c) odontàlgia.

blau: qüestions. De què s’alimenten els vermívors?

vermell: Definicions. Tendència a provocar incendis.

Simon’s Game és un joc de targetes que serveix per refrescar la memòria. A cada targeta hi ha una paraula o expressió. Es reparteixen les targetes entre els alumnes, el quals han de donar l’explicació adequada perquè els companys endevinin el contingut.


Criteris d’avaluació:

L'avaluació del crèdit es farà de la següent manera:

 • Continguts: Es faran 2-3 examens i altres activitats per avaluar els continguts assimilats. Aquest apartat valdrà un 60% de la nota del crèdit.
 • Procediments: Elaboració d’un dossier que contingui totes les activitats i exercicis plantejats. Es valorarà l’organització del material i la bona presentació, així com la cal·ligrafia i la correcció ortogràfica. El valor d’aquest apartat serà d’un 40% seguint la següent baremació:
  • Continguts 15%
  • Presentació (i/o caligrafia) 15%
   • (caligrafia només per als alumnes que presentin activitats escrites a mà)
  • Correcció ortogràfica 10%
 • Actituds: Seran valorades però no puntuades des d’un punt de vista acadèmic. Es valorarà el comportament correcte a classe, l'atenció, la disciplina i l'interès, valors que es donen per suposats.

Per aprovar el crèdit cal arribar a un 50% de la puntuació.

viernes, 14 de diciembre de 2007

ESO 2n Arrels clàssiques del lèxic Programa properes classes

ESO 2n Arrels clàssiques del lèxic Programa properes classes

Deberes para las vacaciones de Navidad
 1. Lectura del cuento de Manuel Rivas, La lengua de las mariposas. Hay versión digital en la siguiente dirección: http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/temasmariposas.htm.
 2. Escoger el fragmento favorito para ser leído en voz alta en el aula.
Más información sobre el tema:
Notas para el estudio de La lengua de las mariposas en la clase de lengua y cultura españolas
http://www.mec.es/redele/revista/rojas.shtml


Programación para después de Navidad


Martes 8 de Enero de 2008. Biblioteca
Lectura de los fragmentos escogidos.


Lunes 14 y Martes 15 de Enero de 2008. Biblioteca
 1. Visionado de la película de José Luis Cuerda La lengua de las mariposas, inspirada en el cuento de Manuel Rivas. Durante el visionado anotar las palabras y nombres que más llamen la atención.
 2. Presentación del dossier individual conteniento todas las actividades realizadas durante el cuatrimestre.

Lunes 21 y Martes 22 de Enero de 2008. Biblioteca
 1. Captura y clasificación de palabras. Uso de diccionarios etimológicos como el Corominas y fuentes de Internet. Recordando la escena de la película sobre la captura de mariposas e imaginando que el cuento es el monte donde se desarrola la escena, realizar una captura de palabras como si de mariposas se tratara. Clasificar las palabras capturadas en el cuento o en la película escogiendo alguno de los siguientes criterios:
  1. Por su etimología curiosa;
  2. Por su origen: patrimoniales y cultismos, helenismos (griego), arabismos, galicismos (francés) y otros préstamos.
  3. Por su campo semántico: zoología, educación, política, naturaleza, religión, personajes históricos (es decir, reales).
 2. Informarse sobre los nombres propios y los acontecimientos referidos en el relato y tomar nota en un breve resumen.

Lunes 28 de Enero de 2008. Biblioteca
Presentación y evaluación del ejercicio realizado en la biblioteca. Comentarios sobre el léxico trabajado.


Martes 29 de Enero de 2008
Notas finales del crédito y despedida.

martes, 4 de diciembre de 2007

Odisea. Lectura y búsqueda de información

Odisea de Homero. Lectura y búsqueda de información
AULA DE INFORMÁTICA

Objetivos:
 • Familiarizarse con la lectura de clásicos universales,
 • Conocer y reconocer episodios míticos de la Odisea,
 • Uso de diccionarios y enciclopedias en línea como Wikipedia o el RAE en el aula de Informática,
 • Asimilar vocabulario literario propio del género épico,
 • Leer en voz alta y de forma expresiva.

Actividades:
 1. Lectura del fragmento elegido.
 2. Buscar en el diccionario de la RAE las palabras desconocidas y anotar su significado.
 3. Buscar en Wikipedia el argumento de la Odisea.
 4. Buscar los personajes y reconocer su relación con Odiseo.
 5. Situar en el argumento global el episodio narrado.
 6. Buscar imágenes relacionadas con el episodio.
 7. Leer en clase de manera expresiva y comprensiva.

HOMERO, ODISEA Selección de fragmentos

HOMERO, ODISEA Selección de fragmentos
Traducción de Luis Segalà y Estalella
http://fr.wikisource.org/wiki/L%27Odyss%C3%A9e-1?match=es

CANTO I

Invocación de la Musa

1 Háblame, Musa, de aquel varón de multiforme ingenio que, después de destruir la sacra ciudad de Troya, anduvo peregrinando larguísimo tiempo, vio las poblaciones y conoció las costumbres de muchos hombres y padeció en su ánimo gran número de trabajos en su navegación por el ponto, en cuanto procuraba salvar su vida y la vuelta de sus compañeros a la patria. Mas ni aun así pudo librarlos, como deseaba, y todos perecieron por sus propias locuras. ¡Insensatos! Comiéronse las vacas de Helios, hijo de Hiperión; el cual no permitió que les llegara el día del regreso. ¡Oh diosa, hija de Zeus!, cuéntanos aunque no sea más que una parte de tales cosas.

11 Ya en aquel tiempo los que habían podido escapar de una muerte horrorosa estaban en sus hogares, salvos de los peligros de la guerra y del mar; y solamente Odiseo, que tan gran necesidad sentía de restituirse a su patria y ver a su consorte, hallábase detenido en hueca gruta por Calipso, la ninfa veneranda, la divina entre las deidades, que anhelaba tomarlo por esposo.


CANTO X

La isla de Eolo

Arribamos a la isla Eolia, isla flotante donde habita Eolo Hipótada, amado de los dioses inmortales. Un muro indestructible de bronce la rodea, y se yergue como roca pelada.

«Tiene Eolo doce hijos nacidos en su palacio, seis hijas y seis hijos mozos, y ha entregado sus hijas a sus hijos como esposas. Siempre están ellos de banquete en casa de su padre y su venerable madre, y tienen a su alcance alimentos sin cuento. Durante el día resuena la casa, que huele a carne asada, con el sonido de la flauta, y por la noche duermen entre colchas y sobre lechos taladrados junto a sus respetables esposas. Conque llegamos a la ciudad y mansiones de éstos. Durante un mes me agasajó y me preguntaba detalladamente por Ilión, por las naves de los argivos y por el regreso de los aqueos, y yo le relaté todo como me correspondía. Y cuando por fin le hablé de volver y le pedí que me despidiera, no se negó y me proporcionó escolta. Me entregó un pellejo de buey de nueve años que él había desollado, y en él ató las sendas de mugidores vientos, pues el Cronida le había hecho despensero de vientos, para que amainara o impulsara al que quisiera. Sujetó el odre a la curvada nave con un brillante hilo de plata para que no escaparan ni un poco siquiera, y me envió a Céfiro para que soplara y condujera a las naves y a nosotros con ellas. Pero no iba a cumplirlo, pues nos vimos perdidos por nuestra estupidez.

«Navegamos tanto de día como de noche durante nueve días, y al décimo se nos mostró por fin la tierra patria y pudimos ver muy cerca gente calentándose al fuego. Pero en ese momento me sobrevino un dulce sueño; cansado como estaba, pues continuamente gobernaba yo el timón de la nave que no se lo encomendé nunca a ningún compañero, a fin de llegar más rápidamente a la tierra patria.


CANTO X

El palacio de Circe la hechicera

«Encontraron en un valle la morada de Circe, edificada con piedras talladas, en lugar abierto. La rodeaban lobos montaraces y leones, a los que había hechizado dándoles brebajes maléficos, pero no atacaron a mis hombres, sino que se levantaron y jugueteaban alrededor moviendo sus largas colas. Como cuando un rey sale del banquete y le rodean sus perros moviendo la cola -pues siempre lleva algo que calme sus impulsos-, así los lobos de poderosas uñas y los leones rodearon a mis compañeros, moviendo la cola. Pero éstos se echaron a temblar cuando vieron las terribles bestias. Detuviéronse en el pórtico de la diosa de lindas trenzas y oyeron a Circe que cantaba dentro con hermosa voz, mientras se aplicaba a su enorme e inmortal telar -¡y qué suaves, agradables y brillantes son las labores de las diosas! Entonces comenzó a hablar Polites, caudillo de hombres, mi más preciado y valioso compañero:

«"Amigos, alguien -no sé si diosa o mujer- está dentro cantando algo hermoso mientras se aplica a su gran telar -que todo el piso se estremece con el sonido-. Conque hablémosle enseguida."

«Así dijo, y ellos comenzaron a llamar a voces. Salió la diosa enseguida, abrió las brillantes puertas y los invitó a entrar. Y todos la siguieron en su ignorancia, pero Euríloco se quedó allí barruntando que se trataba de una trampa. Los introdujo, los hizo sentar en sillas y sillones, y en su presencia mezcló queso, harina y rubia miel con vino de Pramnio. Y echó en esta pócima brebajes maléficos para que se olvidaran por completo de su tierra patria.

«Después que se lo hubo ofrecido y lo bebieron, golpeólos con su varita y los encerró en las pocilgas. Quedaron éstos con cabeza, voz, pelambre y figura de cerdos, pero su mente permaneció invariable, la misma de antes. Así quedaron encerrados mientras lloraban; y Circe les echó de comer bellotas, fabucos y el fruto del cornejo, todo lo que comen los cerdos que se acuestan en el suelo.


CANTO XI - DESCENSO A LOS INFIERNOS

Las ánimas de los muertos

«Así dije, y él, respondiéndome, habló enseguida:
«"Hijo de Laertes, de linaje divino, Odiseo rico en ardides, no me ha sometido Poseidón en las naves levantando inmenso soplo de crueles vientos ni me hirieron en tierra hombres enemigos, sino que Egisto me urdió la muerte y el destino, y me asesinó en compañía de mi funesta esposa, invitándome a entrar en casa, recibiéndome al banquete, como el que mata a un novillo junto al pesebre. Así perecí con la muerte más miserable, y en torno mío eran asesinados cruelmente otros compañeros, como los jabalíes albidenses que son sacrificados en las nupcias de un poderoso o en un banquete a escote o en un abundante festín. Tú has intervenido en la matanza de machos hombres muertos en combate individual o en la poderosa batalla, pero te habrías compadecido mucho más si hubieras visto cómo estábamos tirados en torno a la crátera y las mesas repletas en nuestro palacio, y todo el pavimento humeaba con la sangre. También puede oír la voz desgraciada de la hija de Príamo, de Casandra, a la que estaba matando la tramposa Clitemnestra a mi lado. Yo elevaba mis manos y las batía sobre el suelo, muriendo con la espada clavada, y ella, la de cara de perra, se apartó de mí y no esperó siquiera, aunque ya bajaba a Hades, a cerrarme los ojos ni juntar mis labios con sus manos. Que no hay nada más terrible ni que se parezca más a un perro que una mujer que haya puesto tal crimen en su mente, como ella concibió el asesinato para su inocente marido. ¡Y yo que creía que iba a ser bien recibido por mis hijos y esclavos al llegar a casa! Pero ella, al concebir tamaña maldad, se bañó en la infamia y la ha derramado sobre todas las hembras venideras, incluso sobre las que sean de buen obrar."


Criminales condenados a castigos eternos

«También vi a Tántalo, que soportaba pesados dolores, en pie dentro del lago; éste llegaba a su mentón, pero se le veía siempre sediento y no podía tomar agua para beber, pues cuantas veces se inclinaba el anciano para hacerlo, otras tantas desaparecía el agua absorbida y a sus pies aparecía negra la tierra, pues una divinidad la secaba. También había altos árboles que dejaban caer su fruto desde lo alto -perales, manzanos de hermoso fruto, dulces higueras y verdeantes olivos-, pero cuando el anciano intentaba asirlas con sus manos, el viento las impulsaba hacia las oscuras nubes.

«Y vi a Sísifo, que soportaba pesados dolores, llevando una enorme piedra entre sus brazos. Hacía fuerza apoyándose con manos y pies y empujaba la piedra hacia arriba, hacia la cumbre, pero cuando iba a trasponer la cresta, una poderosa fuerza le hacía volver una y otra vez y rodaba hacia la llanura la desvergonzada piedra. Sin embargo, él la empujaba de nuevo con los músculos en tensión y el sudor se deslizaba por sus miembros y el polvo caía de su cabeza.


CANTO XII

Las sirenas

«"Primero llegarás a las Sirenas, las que hechizan a todos los hombres que se acercan a ellas. Quien acerca su nave sin saberlo y escucha la voz de las Sirenas ya nunca se verá rodeado de su esposa y tiernos hijos, llenos de alegría porque ha vuelto a casa; antes bien, lo hechizan éstas con su sonoro canto sentadas en un prado donde las rodea un gran montón de huesos humanos putrefactos, cubiertos de piel seca. Haz pasar de largo a la nave y, derritiendo cera agradable como la miel, unta los oídos de tus compañeros para que ninguno de ellos las escuche. En cambio, tú, si quieres oírlas, haz que te amarren de pies y manos, firme junto al mástil -que sujeten a éste las amarras-, para que escuches complacido, la voz de las dos Sirenas; y si suplicas a tus compañeros o los ordenas que te desaten, que ellos te sujeten todavía con más cuerdas.


Escila y Caribdis

«"En cuanto a los dos escollos, uno llega al vasto cielo con su aguda cresta y le rodea oscura nube. Ésta nunca le abandona, y jamás, ni en invierno ni en verano, rodea su cresta un cielo despejado. No podría escalarlo mortal alguno, ni ponerse sobre él, aunque tuviera veinte manos y veinte pies, pues es piedra lisa, igual que la pulimentada. En medio del escollo hay una oscura gruta vuelta hacia Poniente, que llega hasta el Erebo, por donde vosotros podéis hacer pasar la cóncava nave, ilustre Odiseo. Ni un hombre vigoroso, disparando su flecha desde la cóncava nave, podría alcanzar la hueca gruta. Allí habita Escila, que aúlla que da miedo: su voz es en verdad tan aguda como la de un cachorro recién nacido, y es un monstruo maligno. Nadie se alegraría de verla, ni un dios que le diera cara. Doce son sus pies, todos deformes, y seis sus largos cuellos; en cada uno hay una espantosa cabeza y en ella tres filas de dientes apiñados y espesos, llenos de negra muerte. De la mitad para abajo está escondida en la hueca gruta, pero tiene sus cabezas sobresaliendo fuera del terrible abismo, y allí pesca -explorándolo todo alrededor del escollo-, por si consigue apresar delfines o perros marinos, o incluso algún monstruo mayor de los que cría a miles la gemidora Anfitrite. Nunca se precian los marineros de haberlo pasado de largo incólumes con la nave, pues arrebata con cada cabeza a un hombre de la nave de oscura proa y se lo lleva.

«"También verás, Odiseo, otro escollo más llano -cerca uno de otro-. Harías bien en pasar por él como una flecha. En éste hay un gran cabrahigo cubierto de follaje y debajo de él la divina Caribdis sorbe ruidosamente la negra agua. Tres veces durante el día la suelta y otras tres vuelve a soberla que da miedo. ¡Ojalá no te encuentres allí cuando la está sorbiendo, pues no te libraría de la muerte ni el que sacude la tierra! Conque acércate, más bien, con rapidez al escollo de Escila y haz pasar de largo la nave, porque mejor es echar en falta a seis compañeros que no a todos juntos."