jueves, 24 de abril de 2008

ESO 2n. Arrels clàssiques. Laboratori de paraules

IES Baldiri Guilera curs 2007-2008

Nom de l’activitat
Laboratori de paraules.

Objectius
Reconèixer paraules d’arrel grecollatina.
Reconèixer prèstecs lingüístics d’altres llengües.
Esbrinar l’origen i el significat etimològic d’aquests mots.
Reconèixer les famílies lèxiques a les quals pertanyen.
Esbrinar-ne la freqüència d’ús a Internet.
Assimilar l’hàbit de citar les fonts consultades.
Aprendre a usar un escàner (objectiu secundari).
Elaborar un treball amb els resultats obtinguts.
Valorar la diversitat lèxica de les nostres llengües.

Grup destinataris
ESO 2n Arrels clàssiques del lèxic (variable). L’activitat està dissenyada perquè sigui elaborada en grups de dos alumnes. Llistat de parelles ordenades alfabèticament i amb assignació d’ordinadors:
Del Mor Dur & Ver Luc. Ordinador 0
Góm Pri & Val Den. Ordinador 1
Mar Góm & Pas Alc. Ordinador 2
Mar Con & Tri Dur. Ordinador 5
Mar Mac & Mol Urb. Ordinador 4
Mor Cañ & Sol Coc. Ordinador 3
San Jor & Osei Ele. Ordinador 6
Viñ Nog & Gue Ten. Ordinador

Lloc
Biblioteca i aula d’informàtica amb escàner.

Objecte d’estudi
Paraules pertanyents a diferents camps semàntics com la sexualitat, la salut, el cos i la seva imatge i altres temes especialment significatius de l’adolescència.

Temporització
4-6 sessions d’1 hora : una per a la presentació de l’activitat i la metodologia, l’assignació d’ordinadors i la posta en marxa amb exemples ; tres o quatre més per a la investigació i l’estudi ; i una última per a la redacció del treball.

Metodologia
Després de fer una lectura acurada dels textos proposats i que es troben publicats a la xarxa d’Internet, els alumnes han de reconèixer les paraules més significatives per definir els aspectes clau del tema escollit i a partir d’aquestes fer-ne una petita investigació etimològica mitjançant diccionaris etimològics convencionals i/o virtuals, glossaris i altres fonts d’informació com buscadors d’Internet. El nombre de paraules pot oscil·lar entre 10 i 20 paraules i s’han de citar les fonts consultades.


Temes a escollir

1) Sexualitat i anticonceptius
http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/html/ca/salutjove/cssexu0.htm

2) Sexualidad
http://www.clikasalud.com/jovenes/sexualidad/

3) Diversidad sexual
http://www.letraese.org.mx/diversidadsexual.htm

4) Educació sexual i afectiva
http://www.xtec.cat/~imarias/projecte.htm

5) Pircing i tatuatge
http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/html/ca/salutimalaltia/csfaq_8.htm

6) Acné
http://espaiescoles.farmaceuticonline.com/12_16/joves_acne.html

7) Drogues
http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/html/ca/salutjove/cssjdro.htmhttp://www.clikasalud.com/jovenes/drogas/

8) Altres temes
http://www.xtec.cat/recursos/salut/index.htm

Diccionarios y otras herramientas etimológicas
Corominas, Joan Breve diccionario etimológico de la lengua castellana. Gredos (aportat pel Seminari de llengües clàssiques)
http://es.wikipedia.org/wiki/Portada (Wikipedia)
http://www.dicciomed.es/php/diccio.php (Diccionario médico)
http://iesgarciamorato.org/Diccionario.htm (glosario)
http://jamillan.wiki.mailxmail.com/DiccionarioEtimol glosario)
http://www.juegosdepalabras.com/etimologia/etimologia.htm (Breve diccionario etimológico. Juego de palabras)
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc313ap01.htm (Buscador de lexemas de Palladium)

Ejemplos
Palabra: hermafrodita

1) WIKIPEDIA
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermafrodita

2) Etimología de la palabra según Corominas.
Escanear o copiar el artículo del diccionario de Corominas. Anotar el año en que está testimoniada su primera aparición.
Etimología “afrodisiaco” según otra fuente:
http://etimologias.dechile.net/?afrodisi.aco

3) Según Corominas la palabra pertenece a dos familias léxicas, la descendiente del término Hermes, dios del comercio, y la descendiente del término Afrodita, diosa del amor. A su misma familia léxica, por parte de Hermes, pertenecen términos como "hermético, hermetismo y hermeticidad", con el significado de “oculto, impenetrable”. Por parte de Afrodita es pariente de términos como “afrodisíaco, anafrodisia, anafrodita” con el significado de “amor sexual”.

4) Frecuencia de uso, medida en número de páginas donde aparece el término.


Frecuencia de uso según diversos buscadores de Internet.

Google en castellano

Google en català

Xtec

Yahoo, etc.

hermafrodita

279.000

732

26

384.000

lunes, 14 de abril de 2008

ESO. Iniciació al llatí. Unitat 1. Avaluació

ESO. Iniciació al llatí. Unitat 1. Avaluació

Estructura de la prova i fonts webgràfiques d'estudi:

La prova consta de 5 exercicis:

1) Omplir un text sobre l'origen i la filiació de les llengües d'Europa. Posar especial èmfasi en la filiació del català i el castellà i la seva família lingüística i les altres llengües d'Espanya. [2 punts]
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_de_Europa

2) Omplir un text sobre l'origen de l'alfabet llatí. [1 punt]
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto#Origen

3) Lectura d'un text en llatí de 2 línies d'extensió segons la pronunciació clàssica. [2 punts]
http://www.xtec.es/~sgiralt/labyrinthus/roma/roma.htm
Clicar LATINVM / L'alfabet llatí

4) Definir conceptes gramaticals d'una llengua flexiva com: declinació, cas, funcions sintàctiques associades, etc, amb exemples. [2 punts]
http://www.xtec.net/~sgiralt/labyrinthus/flash/declinat.html i
http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/roma/lingua/casus1.htm

5) Triar en cada frase entre el Nominatiu i l'Acusatiu de la paraula proposada i omplir el forat d'una frase per tal que aquesta tingui sentit i coherència sintàctica, tal com en el model proposat. [3 punts]

bestia-
Vir ___________ aggreditur. L'home ataca la bèstia.
SOLUCIÓ: Vir bestiam aggreditur

Hi ha una lliçó pràctica en forma de presentació Flash en el següent lloc:
http://www.xtec.net/~sgiralt/labyrinthus/flash/declinat.html

Batx Grec. Unitat 5. Traducció, sintaxi, morfologia i etimologia. Avaluació

Unitat 5. Traducció, sintaxi, morfologia i etimologia. Avaluació

Estructura i fonts webgràfiques d'estudi:

La prova consta de quatre exercicis:

1) Traduir un text en grec de 2 línies d’extensió. El resultat ha de ser un text en català o castellà legible i amb coherència sintàctica. Aquesta prova requereix l’ús de diccionaris, els quals seran facilitats pel Seminari de Clàssiques [4 punts];
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/griego/esg121ca1.php
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/griego/esg121bd01.php

2) Resoldre quatre qüestions de sintaxi sobre el mateix text [2 punts];
http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/graecia/graecia.htm
i clicar: Sintaxi / Casos i funcions (primer nivell)
o bé:
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/griego/esg122ca1.php

3) Resoldre dues qüestions de morfologia, una consistent a conjugar el present d’imperatiu d’un verb aparegut en el text, i l’altra a declinar un Sintagma Nominal del mateix text [2 punts];
http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/graecia/graecia.htm
i clicar: Gramàtica grega / Morfologia / Tercera declinació (atemàtics)
Sobre l'imperatiu:
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/griego/esg113bd06.php
Y buscar "Presente de Imperativo" en el menú.

i 4) Resoldre una qüestió sobre etimologia inversa consistent a buscar dos derivats etimològics a partir de quatre mots grecs apareguts en la unitat o en el text de l'examen.
http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/graecia/graecia.htm
i clicar Gramàtica grega / Fonètica i escriptura / La transcripció del grec al català: normes bàsiques
o bé:
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/0_alumnos/espl00.php
y clicar en APLICACIONES / Buscador de lexemas (no usar la tecla INTRO, sino clicar con el ratón sobre el icono "Buscar" después de introducir la palabra)