martes, 3 de septiembre de 2013

Treball de Recerca Pautes

TREBALL DE RECERCA
Els treballs de recerca es realitzen durant el batxillerat i consisteixen a desenvolupar una petita investigació sobre un tema determinat orientada per un tutor. Al final del treball l'alumne presenta una memòria escrita i la defensa oralmentTant la Memòria, com l’Exposició oral seran en llengua catalana, excepte treballs de L. Castellana o L. Estrangeres.
         1.            OBJECTIUS DEL TREBALL DE RECERCA.
1.1 Objectius generals
De forma general es consideren objectius vàlids per a qualsevol treball de recerca, els següents:
1.    Adquirir els coneixements necessaris per a la comunicació oral i escrita d'un treball d'investigació.
2.    Adquirir un cert grau d'autonomia per a l'aplicació dels coneixements adquirits durant el batxillerat en un treball concret.
3.    Manifestar esforç, responsabilitat i regularitat en la realització de les tasques.
4.    Desenvolupar les capacitats de rigor i sistematització que implica un treball d'investigació per modest que sigui.
5.    Dissenyar un pla de treball par realitzar la recerca, adoptant una metodologia adequada al tipus d'investigació que es farà.
6. Obtenir la informació necessària per a poder desenvolupar un treball d'investigació.
7.    Elaborar una presentació neta i ordenada de la memòria de la investigació, de manera que expressi amb claredat i precisió què es vol investigar, com s'ha investigat, i els resultats i les conclusions.
8. Expressar-se per escrit de forma correcta, clara, amb un vocabulari adient.
9.    Exposar el tema oralment de forma sintètica, amb claredat i emprant un vocabulari adient, comunicant explícitament la investigació, el mètode de treball, els resultats i les conclusions.
1.2 Objectius específics
El tutor del treball de recerca haurà de proposar el llistat d'objectius específics corresponents al treball concret.
2. EL GRUP DE TREBALL
El treball de recerca pot realitzar-se individualment o en grup de com a màxim quatre persones.

  3. LA MEMORIA DE RECERCA
La memòria de recerca tindrà com a màxim una extensió de 50 fulls. Obligatòriament en la seva estructuració haurà d'incloure els següents apartats:
1.    Portada: amb títol i nom de l'autor o autors i del tutor del treball,
2.    Índex
3.   Introducció: indicant els objectius específics i la metodologia emprada.
4.    Cos: desenvolupament del treball.
5.    Conclusions: redacció sintètica i molt estructurada dels resultats assolits a partir d'unes intencions inicials.
6. Bibliografia: publicacions utilitzades i/o citades, presentades segons models estàndards,
4. EXPOSICIÓ ORAL DEL TREBALL
Al voltant del mes de gener (principis del segon trimestre del curs) l'alumne farà una defensa oral del treball de recerca que haurà realitzat davant d'un tribunal format per tres professors de l'àmbit corresponent, entre els quals hi haurà el tutor del treball de recerca.
5. CALENDARI  DEL TREBALL
Cal planificar temporalment de forma acurada la realització del treball de recerca.
En la primera fase de assignació de títol provisional de treball s'han de tenir presents les següents dates:
Data 1: Lliurament de la "fitxa de tria de treball" al tutor de curs corresponent.
Data2: Assignació de seminari a cadascun dels alumnes que l'any vinent cursaran segon de batxillerat.
Per fer aquesta assignació s'intentarà respectar la tria feta per l'alumne. Quan no sigui possible, l'assignació es farà atenent a la nota d’expedient de l'alumne (notes de primer de batxillerat)
Dimarts 3 de setembre: Reunió dels alumnes amb els professors tutors del seminari que els ha estat
assignat. En aquesta reunió es formaran grups de treball (màxim de quatre alumnes) i s'assignarà títol provisional de treball als grups o individus
. Si cal, els tutors de treball poden convocar altres reunions durant el més de juny per poder fer al alumnes les indicacions que cregui necessàries.

6.     NORMES DE PRESENTACIÓ DE LA MEMORIA DEL TREBALL
6.1 Normes generals

1. S'escriurà en llengua catalana, a màquina o ordenador, excepte treballs de L.Castellana o L. Estrangeres.
2. Únicament s'utilitzaran fulls DIN A4.
3.    Es deixaran marges aprox. de 4 cm. superior i lateral esquerre, un d'inferior de 3 cm. i un de lateral dret de 2 cm.

4. El text haurà de ser correcte ortogràficament i gramatical.
5.    Les pàgines aniran numerades correlativament. La portada tindrà el número 1, encara que no cal posar-lo. El número se situarà a la part inferior dreta de la pagina.
6.    A la portada hi figuraran el títol del treball, el nom de l'alumne o alumnes, el curs al qual pertanyen, el nom del tutor i el del departament o seminari corresponent.
7.    A l’índex del treball cal fer-hi constar els capítols i sotscapítols, tot indicant la primera pàgina on comencen.
8. La llista bibliogràfica es redactarà per ordre alfabètic d'autors.
9.    Les fotografies, plànols, mapes, dibuixos, gràfics, etc. hauran de portar un peu que indiqui de què es tracta i altres indicacions necessàries.
10.    La memòria es presentarà al tutor en la data que quedi establerta. Es lliurarà un exemplar de la memòria i un CD.
11.    El dia de la presentació oral els alumnes portaran el treball en un pen drive en format pps.

6.2 Bibliografia: Citació de llibres i revistes
1.    Per a llibres:
AUTOR (COGNOM, Nom): Títol de l'obra. Lloc de publicació: Editorial, any de publicació.
2.    Per a articles de revistes:
AUTOR (COGNOM, Nom): "Títol de l'article". Nom de la revista, número, data, pagines que ocupa l'article.
6.3 Notes a peu de pagina
Les notes a peu de pagina són un recurs de gran utilitat en l'elaboració d'una redacció de certa complexitat, en complementen el contingut i ofereixen referències útils i de vegades imprescindibles. La seva presentació consisteix en un petit número (subíndex) o senyal (habitualment un asterisc) en el lloc on es vol inserir el missatge i la ubicació d'aquest missatge, precedit del mateix número o senyal, al peu de pagina.
7. AVALUACIÓ DEL TREBALL DE RECERCA
7.1 Conceptes a avaluar
1.    Realització del treball: correspon al tutor avaluar la realització del treball, tenint en compte aspectes com l'esforç manifestat, la responsabilitat, la regularitat, el grau d'autonomia i iniciativa etc.
2.    Memòria: correspon a tres professors de l'àmbit , un d'ells el tutor del treball en qüestió, avaluar la memòria del treball, tenint en compte aspectes com el contingut, presentació, estructuració, bibliografia, metodologia etc.

3.    Exposició oral del treball: correspon al grup de professors que prèviament han avaluat la memòria fer l'avaluació de la defensa oral del treball, tenint en compte aspectes com l'expressió, contingut, preguntes-respostes, etc.
7.2 Nota final del treball
La nota final del treball es calcula fent la mitjana ponderada de les tres notes anteriors segons la següent proporc: 45% realització del treball, 45% memòria i 10% exposició oral.
7.3 Recuperació del treball de recerca
El treball de recerca es considerarà aprovat quan la nota global corresponent sigui igual o superior a 5.
Si un alumne ha suspès el treball de recerca podrà recuperar la nota de la memòria escrita; en cap cas, ni la nota de realització del treball ni la nota de l’exposició oral.
Si l'alumne vol recuperar el treball de recerca haurà de lliurar una nova memòria revisada al tutor del treball en el termini màxim d’un mes.
El tutor del treball, d'acord amb els altres dos membres del tribunal, posaran nota a la nova memòria escritaQuan la nova nota de la memòria escrita sigui prou alta com perquè la nota global del treball sigui igual o superior a 5, el treball es considerarà recuperat. La nota global assignada a un treball recuperat serà sempre de 5

No hay comentarios: